Други

Финанси - Бюджетна технология и бюджетен процес

Финанси - Бюджетна технология и бюджетен процес
(0 от 0 гласували)

Бюджетна технология и бюджетен процес

 

Бюдж.процес е съвкупност от сложни финансови д-я на различни  държ.органи и подразделения свързани с целия техн.цикъл на бюджета.

Това е цялостната дейност по планирането,съставянето,разглеждането,утвърждаването,изпълнението,приключването и отчитането на държавния бюджет.Продължителността му е от 2 до 3 год.,т.е. той е значително по продължителен от бюджетния период,който обхваща точно 1 година.

         Като етапи или фази на бюджетния процес се обособяват:

-          съставяне на проекто бюджета  от Мин.на финансите;

-          разглеждане на проектобюджета от Мин.съвет;

-          обсъждане и приемане на бюджета от Парламента;

-          разпределение и изпълнение на бюджета;

-          приключване на бюджета и отчитане на неговото изпълнение.

Сложността на бюдж.процес идва от това,че при изпълнението на всяка една от неговите фази е необходимо съобразяване и координиране с всички останали закони.Основна част от приходите в бюджета е от данъци,чийто размер и начин на събиране се регламентира в отделни закони,гласувани от парламента.Съгласно Закона за устройство на държ.бюджет,определянето на тези приходи трябва да става към датата на влизане в сила на Закона за държ.бюджет за съответната година.Недопустимо е след тази дата и преди изтичане на срока на действие на бюджета да се правят промени в данъците.

Финанси - Бюджетна технология и бюджетен процес

Коментари