Материали 1-10 от 55

Тероризмът предизвикателството пред ХХІ век 100 стр.

Тероризмът – предизвикателството пред ХХІ век

Целта на настоящата разработка е да се изследва същността и развитието на тероризма, да се докаже, че днес той представлява стратегическа заплаха за сигурността и на тази основа да се формулират направленията за борбата с него...
ivan40
0 1
СТИМУЛИРАНЕ ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ ЧРЕЗ ИГРИ И ИГРОВИ ФОРМИ 101 стр.

СТИМУЛИРАНЕ ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ ЧРЕЗ ИГРИ И ИГРОВИ ФОРМИ

Общуването е генетично заложена потребност, неудовлетворяването на която води до отрицателен ефект върху цялостното развитие на индивида.
messi
6 0
ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦА 6 7-годишна възраст 59 стр.

ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦА (6 – 7-годишна възраст)

Динамичните промени, настъпили в последното десетилетие, европеизацията на обществото, „отварянето” към света са причини, поради които все по-често се говори за социализация.
messi
0 0
ПОДВИЖНИТЕ И ДИДАКТИЧНИТЕ ИГРИ В ПОДКРЕПА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 103 стр.

ПОДВИЖНИТЕ И ДИДАКТИЧНИТЕ ИГРИ В ПОДКРЕПА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Подготовката и усъвършенстването в играта са заложени в нейната същност на отразителна и същевременно творческа дейност.
messi
1 0