Материали 1-10 от 101

Тероризмът предизвикателството пред ХХІ век 100 стр.

Тероризмът – предизвикателството пред ХХІ век

Целта на настоящата разработка е да се изследва същността и развитието на тероризма, да се докаже, че днес той представлява стратегическа заплаха за сигурността и на тази основа да се формулират направленията за борбата с него...
ivan40
0 1
Завод за производство на пиво с ускорена филтрация и флотация на пивната мъст с годишна производителност 60 000 000 л 83 стр.

Завод за производство на пиво с ускорена филтрация и флотация на пивната мъст с годишна производителност 60 000 000 л.

Пивоварната промишленост е една от най-старите в света. Създаването на пивото в миналото е постижение на древните народи, които първи се издигат на високо културно равнище (шумери, вавилонци и египтяни)...
nerven
0 0
Рефлексия на себеоценката на ветеринарните лекари 63 стр.

Рефлексия на себеоценката на ветеринарните лекари

Да се анализират и систематизират многобройните идеи за рефлексията в хуманитарното познание и да се осмислят тези идеи праксиологично и технологично - с оглед на тяхното незабавно или бъдещо приложение...
nerven
0 0
Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив 18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0
СТИМУЛИРАНЕ ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ ЧРЕЗ ИГРИ И ИГРОВИ ФОРМИ 101 стр.

СТИМУЛИРАНЕ ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ ЧРЕЗ ИГРИ И ИГРОВИ ФОРМИ

Общуването е генетично заложена потребност, неудовлетворяването на която води до отрицателен ефект върху цялостното развитие на индивида.
messi
6 0
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ 107 стр.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ

Развитието на ароматичната ни промишленост особено в условията на пазарната икономика изисква специалисти, способни да произвеждат висококачествена и икономически ефективна продукция.
messi
0 0
ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦА 6 7-годишна възраст 59 стр.

ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЕЦА (6 – 7-годишна възраст)

Динамичните промени, настъпили в последното десетилетие, европеизацията на обществото, „отварянето” към света са причини, поради които все по-често се говори за социализация.
messi
0 0
ПОЛУАВТОМАТ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА МАЛКИ КУТИИ 6 стр. очаква одобрение

ПОЛУАВТОМАТ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА МАЛКИ КУТИИ

Пазарната икономика се развива въз основа на основни принципи: конкурентноспособност, перспективност, продаваемост, комерсиалност, прецизност, договореност и дре.
messi
1 0