Материали 1-10 от 4

Туристически продукт 5 стр.

Туристически продукт

Понятието "туристически продукт" е сравнително ново. Този процес е пряко следствие от значимите качествени изменения в развитието на туризма през последните десетилетия. Известно е, че продуктът е основен елемент от маркетинг-микса...
mOn
3 0
Инструменти за макрорегулиране на туристическия бизнес 46 стр.

Инструменти за макрорегулиране на туристическия бизнес

Предпоставки и субекти на правното регулиране на ТБ. Предпоставките, които обуславят необходимостта от правно регламентиране на туристическия бизнес, най-общо се обособяват в две основни групи...
mOn
15 0