Материали 1-10 от 12

Административно право 5 стр.

Административно право

Под принципи на АП-с разбираме основни идеи и начала въз основа на които се изгражда действащото законодателство. Принципите на Конституцията са съответно приложими и за АП-с (правото на адвокатска защита, закон-ност и т.н.)...
admin
13 3
Държавна власт и държавна администрация 24 стр.

Държавна власт и държавна администрация

В ПС се създават стоки и услуги за обществено ползване, производството на които се финансира със средства, които са набрани чрез данъци, такси и други постъпления, уредени със закон...
lubega
10 2
Административно право и процес 31 стр.

Административно право и процес

Управленските отношения между органите на държавното управление могат да се разглеждат и като отношение в сферата на общото управление, когато властващият субект е орган с обща компетентност...
messi
13 1
Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани от незаконосъобразни актове 1 стр.

Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани от незаконосъобразни актове

Тази отговорност се изразява в юридическа отговорност на органите и длъжностните лица в системата на държавното управление. Тя е закрепена като конституционен принцип в чл.7 от Конституцията, където изрично е...
admin
1 0
Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права 10 стр.

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948 организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд...
ndoe
7 0