Материали 1-10 от 17

Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули 3 стр.

Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули

Молекулите на различните вещества взаимодействат по различен начин помежду си. Взаимодействието зависи силно от естеството на молекулите и разстоянието между тях. Това условие обуславя трите агрегатни състояния на веществата....
admin
101 5
Корозия на металите 51 стр.

Корозия на металите

Същност на корозията. Видове корозия. Термодинамика на химичната корозия. Механизъм на електрохимичната корозия. Видове електрохимична корозия. Фактори, влияещи върху скоростта на електрохимичната корозия. Защита на металите от корозия....
admin
71 2
Химия 3 стр.

Химия

Методи за защита на металите от корозия:Защита посредством легиране – в основния метал се въвеждат други метали или неметали, които дават продукти, устойчиви на корозия, или намаляват катодната, респ. анодната активност на метала....
admin
4 1
Хранене на растенията с макро и микро хранителни елементи 26 стр.

Хранене на растенията с макро и микро хранителни елементи

За нормалното развитие на растенията и за осигуряването на високи и устойчиви добиви са необходими редица условия на средата. Тези условия са така наречените жизнени фактори. Между растенията, средата и жизнените фaктори протичат непрекъснати....
admin
9 1