Материали 1-10 от 10

Технологичен анализ на електротехническото изделие Електрически щепсел тип Шуко гумен влагозащитен 19 стр.

Технологичен анализ на електротехническото изделие „Електрически щепсел тип „Шуко“, гумен, влагозащитен“,

Да се направи технологичен анализ на електротехническото изделие „Електрически щепсел тип „Шуко“, гумен, влагозащитен“, даден на снимките, като се ползва файла с указания за начина на направа и обема на разработката, както и примерната структура на послед
nevzat99
0 0 0
Анализ на производствения процес осъществяван в едно индустриално предприятие и разработване на предложения за усъвършенстване на този процес 56 стр.

Анализ на производствения процес, осъществяван в едно индустриално предприятие и разработване на предложения за усъвършенстване на този процес

Фирма “Карлък – 97” ООД – гр. Смолян е регистрирана в Смолянския Окръжен съд. Адресът на фирмата е гр. Смолян, п.к. 4700, ул. “Петър Берон”1. Телефон за контакти: 0301/63120; факс 0301/163122. E-mail: karlak@mail.orbitel.bg.
messi
0 0 0
Определяне на работната заплата на различните категории работници във фирма Данъчна и осигурителна тежест за дружеството и работника 24 стр.

Определяне на работната заплата на различните категории работници във фирма . Данъчна и осигурителна тежест за дружеството и работника.

В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-пробажба. Оттук следва и определението на работната заплата – цена на стоката работна сила, определена от пазара на труда.
messi
0 0 0
Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда 7 стр.

„Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда”

Поляризацията е основен процес,който се наблюдава в диелектричните материали,когато те са подложени на въздейстивието на електрично поле.
messi
0 0 0
еми по Теоретична електротехника - 2 част 148 стр.

еми по Теоретична електротехника - 2 част

Процесите в линейни електрически вериги най-общо са два вида: установени и преходни. При установените (принудителни) процеси токовете и напреженията във веригата запазват своя характер на изменение неограничено дълго време.
messi
0 0 0
Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда 15 стр.

Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда

Енергията е жизнено важна за социалното и икономическо благосъстояние. Тя осигурява личен комфорт и подвижност и има съществено влияние върху организацията и управлението на голяма част от производствените и търговски процеси.
messi
0 0 0