Материали 51-60 от 55

Финансови пазари и инвестиране 12 стр.

Финансови пазари и инвестиране

Финансовите инструменти са сравнително нов отчетен обект. Обикновено те се свързват с инвестициите в ценни книжа, но последните далеч не изчерпват тяхното съдържание. В практиката на развитите в пазарно отношение страни...
admin
29 4
Инвестиции и инвестиционна политика 6 стр.

Инвестиции и инвестиционна политика

Разбирането за същността на инвестиционната стратегия се изгражда върху няколко елемента или дименсии на стратегията: цели; основни направления на инвестиране; главни средства...
admin
13 2
Сравнителна характеристика на факторинг и форфетиране 6 стр.

Сравнителна характеристика на факторинг и форфетиране

Като изключим банковото кредитиране, във финансовата сфера са на лице разнообразни методи за финансиране на външнотърговските сделки. Форфетирането и факторинга все още са слабо известни за България, начини за финансиране...
admin
154 2