Материали 1-10 от 25

Пазарен риск в банковия сектор 16 стр.

Пазарен риск в банковия сектор

Пазарният риск е един от най- комплексните рискове в банковото дело. Най- общо той може да се определи като риска от неблагоприятно въздействие върху банката, нейното финансово състояние, осъществяваните от нея операции и и финансови резултати, от неблаго
0 0
Българската банкова система развитие и регулация преди по време и след кризата 22 стр.

Българската банкова система – развитие и регулация преди, по време, и след кризата

Глобалната финансова криза намира силно отражение върху показателите на българската банкова система. След фалита на Lehman Brothers и развитията в САЩ и някои страни от еврозоната има силни индикации за засилване на косвените ефекти...
lubega
0 1
Закон за корпоративното подоходно облагане приложение при облагането на банките в България 48 стр.

Закон за корпоративното подоходно облагане – приложение при облагането на банките в България

Целта на настоящото изследване е да се получи ясна и точна представа за механизма на действие на корпоративното подоходно облагане на банковата печалба в България в неговата многоаспектност и целенасоченост...
messi
0 0
Банково дело 15 стр.

Банково дело

Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния...
dannyboy
0 1
Българското банково законодателство по модела на европейските регулации за банков надзор 17 стр.

Българското банково законодателство по модела на европейските регулации за банков надзор

С приемането на Закона за БНБ през юли 1997 г. паричната система в България беше реорганизирана и въведен Паричен съвет. На БНБ е отнето правото да кредитира правителството, като запазва функциите си на кредитор от последна инстанция...
gecata_maina
0 1