Други

Избор на брокер. Договор за брокерска услуга.

Избор на брокер Договор за брокерска услуга
(0 от 0 гласували)

ИЗБОР НА БРОКЕР

 

   Брокерите на ценни книжа са служители на инвестиционни посредници. На интернет-страницата на Борсата можете да намерите списък на всички лицензирани инвестиционни посредници и техните брокери, както и офисите им в страната. Преди да направи своя избор индивидуалният инвеститор е добре да се срещне с няколко брокера, за да установи какви услуги предлагат и какви са техните такси и комисионни. Наред с посредничеството при търговията с ценни книжа, те могат да дадат съвети и консултации при желание от страна на клиента. По-големите инвестиционни посредници разполагат с финансова, икономическа и борсова информация и могат да разработват прогнози за очакваното поведение на пазара на ценни книжа. Не забравяйте, че брокерът ще работи с вашите пари. Той може да ви помогне да успеете, но може и да загубите. Рискът остава за ваша сметка.

 

ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКА УСЛУГА

 

   Отношенията между инвестиционния посредник и клиента се уреждат с договор, общите условия по който предварително се одобряват от Комисията за финансов надзор. Тези условия трябва да са изложени на видно и достъпно място в помещението, където инвестиционния посредник приема клиенти.

   С договора се определят:

   • обемът на представителната власт на инвестиционния посредник;

   • условията за поръчките и тяхното изпълнение;

   • условията за изпълнението на допълнителните нареждания на клиента;

   • условията и сроковете за периодично отчитане пред клиента;

   • условията за съхраняване на ценните книжа паричните средства и другото имущество на клиента, получени във връзка с поръчката или придобити по сключената сделка;

   • реда и формата за даване на нарежданията;

   • срокът да предоставяне на паричните средства на инвестиционния посредник при изпълнение на поръчки за покупка на ценни книжа;

   • методите за оценка на ценните книжа в портфейла на клиента;

   • размера на възнаграждението за услугата.


Избор на брокер. Договор за брокерска услуга.

Коментари