Други

Цени на брокерските услуги.

Цени на брокерските услуги
(0 от 0 гласували)

 

ЦЕНИ НАБРОКЕРСКИТЕ УСЛУГИ

 

Институциите, свързани с капиталовия пазар, и инвестиционнитепосредници събират такси и комисионни за оказаните от тях услуги притърговията с ценни книжа, определени в тарифите им.Таксите за търговия, събирани от Борсата, се заплащат от всякастрана по сделката (инвестиционен посредник) и се определят като процентот стойността на съответната сделка, по следната тарифа:

-За сделки с акции и депозитарни разписки върху акции:

а) на стойност до 25 милиона лева включително - 0.1%;

б) на стойност над 25 милиона лева до 75 милиона лева включително

- 25 хиляди лева плюс 0.05% върху горницата над 25 милиона лева;

в) на стойност над 75 милиона лева - 50 хиляди лева плюс 0.01%върху горницата над 75 милиона лева;

- За сделки с държавни ценни книжа - 0.005%;

- За сделки с корпоративни и общински облигации идепозитарни разписки върху облигации - 0.01%;

- За сделки с компенсаторни инструменти - 0.03%;

- За сделки с други ценни книжа - 0.03%.

   В тарифата на Централен депозитар са предвидени следните ценина услугите си:

- за обработка на един трансфер – 0.35 лв., дължими от странитепо трансфера;

- за откриване на сметка – 0.30 лв.;

- за формуляр “Нареждане за прехвърляне на акции от клиентскасметка при посредник” – 0.25лв.;

- за издаване на депозитарна разписка – 0.20 лв.

   Пълният текст на тарифите на тези две институции може данамерите на страниците им в Интернет, съответно www.bse-sofia.bg иwww.cdad.bg , както и при инвестиционните посредници.

   За извършените услуги инвестиционните посредници също получаватвъзнаграждения, определени в техните тарифи. Те са различни заотделните посредници и подробна информация за цените на услугите можеда получите от тях. Наредбата за изискванията към дейността наинвестиционните посредници задължава всеки посредник на видно място

да изложи своята тарифа за цените на услугите и вида и размера наразходите на клиентите.

Цени на брокерските услуги.

Коментари