Български език

План на урок по Български език за 5-ти клас

План на урок по Български език за 5-ти клас
(0 от 0 гласували)

 

ПЛАН НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5-ти КЛАС


  

Въпросително местоимение  


1. Цели:

 • Образователни - Систематизиране и обобщаване на парадигматичната информация за видовете местоимения в българския език и осмислянето на функциите им в изречението и в текста.
 • Възпитателни - Чрез подбрани текстове да се засили интереса към богатството на родния език.
 • Развиващи - Чрез редактиране на конкретни текстове се създават умения за развитие и усъвършенстване речта на учениците, както и стремеж към правилен и точен изказ. Развиване на умения за самостоятелна работа с текст.

 

2. ВИД НА УРОКА:        

•     За преговор и за нови знания

3. МЕТОДИ:  

•     обяснение, беседа, самостоятелна работа


4. ХОД НА УРОКА:

1)     Встъпление:

Актуализират се знанията на учениците по темата "Местоимения". Какво знаете за местоименията? Какво представляват те?

 • Местоименията са изменяеми самостойни части на речта, които заместват имена (същ. име, прил. име, числ. име) или техни признаци.
 • Служат за връзка на изреченията в текст и за избягване на ненужни повторения. Могат да изпълняват служба на всички части на изречението, с изключение на сказуемо.
 • Местоименията са 9 вида: лични, притежателни, показателни, възвратни, въпросителни, относителни, неопределителни, отрицателни, обобщителни.

Какво е то, кажи ми!  В това изречение думата какво е местоимение. С него се пита за неизвестен предмет. То е въпросително местоимение.


2)     Записва се заглавието на урока:

Въпросително местоимение

3)     Записва се първа точка от плана на урока:

1.     Същност и употреба на въпросителното местоимение. - Въпросителното местоимение замества имена на неизвестни лица и предмети, признаци и числа, когато се пита за тях.

4)     Записва се вторва точка от плана на урока:


5. Видове въпросителни местоимения - прави се табличка на дъската  ед.ч.

мн.ч.

м.р.

ж.р.

ср.р.

За трите рода

За лица и предмети

кой

коя

кое

кои

За предмети и животни

какво (що)

За признаци

какъв

каква

какво

какви

За притежание

чий

чия

чие

чии

За количество

колко (колцина - за лица)a)   За лица - Кои са те? , Коя е тя?

b)   За предмети - Кое? Какво? Що?

c)   За признаци - Какви са намеренията на... ?

d)   За притежание - Чия сестра...?

e)   За количество - Колко стават всичко?

С въпросителните местоимения обикновено се образуват въпросителни изречения, най-често в диалог.

 1. Въпросителното местоимение за лице кой, употребено самостоятелно, има падежни форми:
 • Именителен падеж - кой
 • Винителен падеж - кого
 • Дателен падеж - на кого (кому - остаряла форма)

Кой е най-богат и волен?- И.п., подлог

На кого най-много имаш вяра?- Д.п., непряко допълнение (предлог на)


 • Когато, употребено в реторичен въпрос, въпросителното местоимение има обобщаващо значение: Кой не знае Чавдар войвода, /кой не е чувал за него? = всеки знае Чавдар войвода, /всеки е чувал за него.
 • Въпросителното местоимение се използва като свързваща дума в сложно изречение. Пред него се пише запетая само при поврорна употреба на въпросителното местоимение.

Всички разбраха по какъв начин се образуват вулканите.

Всеки ученик трябва да знае кои са националните ни герои

 • Формите на въпросителните местоимения кой и чий за ед.ч. са едносрични и  се пишат с й, а формите за мн.ч са двусрични думи и се пишат с  и - Кой-кои, чий-чии .
 • Когато въпросителното местоимение не е подлог, употребява се самостойно и се отнася за лица, използваме формата за винителен падеж: Кого извикаха?, а не Кой извикаха?


ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:

1.     Употребете една от двете форми

 • (Кой, Кого) видя?
 • (На кой, На кого) каза?
 • Това е ученикът, (който, когото) наградираха.
 • С (кой, кого) излезе?


2.  Редактирайте изреченията

 • В магазина са доставени нови стоки. Техните витрини са отрупани.
 • В магазините, чиито витрини са отрупани, са доставени нови стоки.
 • В спалните помещения влязоха туристите, но тяхната хигиена не е добра.
 • Туристите влязоха в спалните помещения, чиято хигиена не е добра.
 • Учениците ще изпълнят с чест задачите. Те са достъпни за тях.
 • Учениците ще изпълнят с чест задачите, които са достъпни за тях.


3.     Напишете по едно изречение, в което са употребени следните въпросителни местоимения: кой, кого, на кого, кому.


4.     Кое е общото и кое - различното в смисъла на повтарящата се в трите изреченния дума какъв. Определете вида им по цел на общуване.

 • Какъв сок искате?
 • Какъв студен сок!
 • Попитах ви какъв сок искате.


 


План на урок по Български език за 5-ти клас

Коментари