Други

МЕТОД НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ

МЕТОД НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ
(0 от 0 гласували)
МЕТОД НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ

 

 МЕТОДА НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ Е РАЗХОДНО-КАЛКУЛАТИВЕН МЕТОД. СЪЩНОСТТА МУ СЕ ИЗРАЗЯВА В ОБРАЗУВАНЕТО НА ОФЕРТНИ ЦЕНИ НА ДАДЕН ВИД ИЗДЕЛИЕ ПО НАКОИ ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ

1. ЧРЕЗ СУМИРАНЕ НА ПЪЛНАТА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА ОТ ТОВА ИЗДЕЛИЕ И ОПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА, ФОРМИРАНА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИН:

-          ПЕЧАЛБА НЕОБХОДИМА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛ, ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ, ЗАСТРАХОВКИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДИВИДЕНТИ И ДР., КАТО СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА ВЕЛИЧИНАТА Й СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ НЕЯ

-          ПЕЧАЛБА НЕОБХОДИМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НЕГОВОТО ОБНОВЯВАНЕ, КАКТО И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

-          ПЕЧАЛБА ДОСТИГНАТА КАТО ЦЯЛО ОТ ФИРМАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ИЛИ ОТ ВЕЧЕ ПРОДАВАНИ СТАРИ И АНАЛОГИЧНИ ИЗДЕЛИЯ

-          ПЕЧАЛБА КАТО НОРМАТИВ ОПРЕДЕЛЕН ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА КОНТРОЛИРАНИТЕ ЦЕНИ ИЛИ ЗА МОНОПОЛИСТИТЕ

-          КАТО ПРИЛАГАНА ОТ КОНКУРЕНТИТЕ

-          КАТО ДОСТИГНАТА СРЕДНООТРАСЛОВА

-          КАТО РЕЗУЛТАТИВНА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ НИВОТО НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ


                        определена печалба

Цн=Спи+Пн

        пълна себестойност    

 

2. ЧРЕЗ СУМИРАНЕ НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ НА ФИРМАТА И ПРИБАВЯНЕ КЪМ ТЯХ НА ОЧАКВАНАТА НОРМАТИВНО ДОСТИГНАТА ИЛИ ПРИЛАГАНА ОТ КОНКУРЕНТИТЕ И ДРУГИ ПЕЧАЛБА И РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА СУМА НА КОЛИЧЕСТВОТО ПРОИЗВЕДЕНИ ИЗДЕЛИЯ 


пълни разходи

          

Цн= Рпф+Пф  очаквана печалба

            Кн  количество произведени стоки

 

В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ВАЖНИ СЕ ЯВЯВАТ ВЪПРОСИТЕ НА ПРАВИЛНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТТА НА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ И БАЗАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕКИТЕ И КОСВЕНИ РАЗХОДИ. ВЪВ ВТОРИЯ ТАКИВА ВЪПРОСИ НЕ ВЪЗНИКВАТ ЗАЩОТО ТОЙ Е ВЪЗМОЖЕН И СЕ ПРИЛАГА НАЙ-ВЕЧЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЕДИНСТВЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ, КОЙТО НЯМА КОНКУРЕНТИ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДИН ИЛИ НАЙ-МНОГО ДВА-ТРИ ВИДА ИЗДЕЛИЯ СЪС СХОДНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И С ОПРЕДЕЛЕНА РАЗЛИКА В ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ. СТАВА ВЪПРОС ЗА СТАНДАРТНА, АНАЛОГИЧНА ИЛИ СЛАБО ДИФИРЕНЦИРАНА ПРОДУКЦИЯ. ПОЛЗВА СЕ И ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЪРГОВЕ. ВТОРИЯ ВАРИАНТ СЕ ПРИЛАГА ШИРОКО В СТРАНИ С РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ОСОБЕНО В ТЪРГОВИЯТА, ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ДОБИВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПРИ ТОЗИ МЕТОД ИМА НЯКОИ ГОЛЕМИ НЕДОСТАТЪЦИ

- ПОЛУЧАВА СЕ ЗАТВОРЕН КРЪГ – ЦЕНИТЕ ЗАВИСЯТ ОТ РАЗХОДИТЕ, А РАЗХОДИТЕ ОТ ЦЕНИТЕ.ТОВА ВОДИ ДО ИНФЛАЦИОННО НАРАСТВАНЕ НА ЦЕНИТЕ, ЗАЩОТО ВСЕКИ ПРЕДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ СЕ СТРЕМИ ДА ПРЕХВЪРЛИ ВИСОКИТЕ СИ РАЗХОДИ НА СЛЕДВАЩИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЛИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

- ВЪРХУ СТОКАТА СЕ ОТНАСЯТ РАЗХОДИ КОИТО СА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИРМАТА КАТО ЦЯЛО

- ТОЗИ МЕТОД НЕ СТИМУЛИРА НАМАЛЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВОВЪВЕДЕНИЯ И ИКОНОМИИ НА РЕСУРСИ

- НЕ ОТЧИТА УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРА , КОЕТО ПРИ КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР ВОДИ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ САМО НА ЧАСТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА ПО ТАЗИ ЦЕНА, КОЕТО НАМАЛЯВА ПРИХОДА И МОЖЕ ДА НЕ ДОВЕДЕ ДО ОЧАКВАНАТА ПЕЧАЛБА

- ПРИ НЕГО НЕ СЕ ОТЧИТА ЧЕ ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗАВИСЯТ ОТ ФАКТОРА ВРЕМЕ, А НЕ ОТ ОБЕМА НА ПРОИЗВОДСТВО, КОЕТО ЗНАЧИ ЧЕ ТЯХНАТА ИКОНОМИЯ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЕМА НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБИ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧИСТА ПЕЧАЛБА.
МЕТОД НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ

Коментари