Изпити

Примерен тест по икономика

Примерен тест по икономика
(0 от 0 гласували)

Примерен тест

по

Икономика

 

/ 24 въпроса с подточки за избор и 3 отворени въпроса /

 

 1. Системите за управление на АД са: 

  а/ две;         

  б/ три;                       

  в/ кратни на съдружниците;

 2. Отговорността на съдружниците в СД е: 

  а/ голяма;

  б/ пряка, солидарна и неограничена;

  в/ пряка и солидарна;

 3. КД се състои от:

  а/ не повече от 23ма съдружници;

  б/ от дружества с непряка отговорност;

  в/ неограничено отговорни съдружници и ограничено отговорни съдружници;

 4.  Всеки съдружник в ООД може да притежава:

  а/ кола, къща и самолет;

  б/ повече от 1н дял;

  в/ по-малко от 1н дял;

 5. Капиталът на ООД се състои:

  а/ от паричните вноски на съдружниците;

  б/ от паричните и непаричните вноски на съдружниците;

  в/ непаричните вноски на съдружниците;

 6. За учредяването на ООД се изисква капитал в размер на:

  а/ ДДС;

  б/ 6000 лв.;

  в/ 5 000 лв.;

 7. Активите на предприятието са:

  а/ ресурсите, които се контролират от предприятието;

  б/ много важна част от инфраструктурата на едно предприятие;

  в/ активни;

 8. В зависимост от времето и пространството, пазарите биват:

  а/ монополистични и полиполистични;

  б/ децентрализирани и централизирани;

  в/ Коледни и Великденски;

 9. Думата „капитал” произхожда от латинската дума:

  а/ kapitall;

  б/ parichka;

  в/ caput;

 10. СД е:

  а/ събирателно дружество;

  б/ синдикално дружество;

  в/ системно дружество;

 11. Работна сила е дееспособността на човека за труд, съвкупността от физически и духовни сили на човека, чрез използването на които той е в състояние да извършва определена дейност:

  а/ вярно;

  б/ невярно;

  в/ добре;

 12. Работната заплата изпълнява следните функции:

  а/ отчетно – разпределителна, социално – икономическа, задължителна;

  б/ социално – икономическа, парична, функционална;

  в/ отчетно – разпределителна, социално – икономическа, мотивираща;

 13. Потребителският пазар се състои от:

  а/ отделни лица и домакинства, които купуват стоки и услуги за лична консумация;

  б/ организации, които купуват стоки и услуги, необходими за производството на други такива с цел получаване на печалба;

  в/ фирми и индивиди, които купуват стоки и услуги, за да ги препродават с цел печалба;

 14. Фирмените политики са:

  а/ директиви, ръководещи мисленето, вземането на решения и действията на мениджърите и техните подчинени при изпълнението на фирмената стратегия;

  б/ детективи, ръководещи мисленето, вземането на решения и действията на адвокатите при изпълнението на политическата стратегия;

  в/ разработващи се в момента продукти на новото управленско мислене;

 15. Всяка бизнес организация започва стопанска дейност със:

  а/ собственик;

  б/ собствен капитал;

  в/ ниски заплати;

 16. Ипотечен кредит е:

  а/ ломбарден кредит;

  б/ контокоректен кредит;

  в/ залог на недвижимо имущество;

 17. Активите на бизнес организацията се делят на две основни групи:

  а/ краткотрайни и дълготрайни;

  б/ активни и пасивни;

  в/ стряскащи и скучни;

 18. Стоката е:

  а/ хомогенен еквивалент за свободен достъп;

  б/ всяко нещо, което е обект на покупко продажба;

  в/ от Китай;

 19. След внасянето на дяловите вноски и записването им в основния капитал на дружеството, те стават:

  а/ държавна собственост;

  б/ повече след транзакция, ако са в евро;

  в/ дружествена собственост;

 20. Професията е:

  а/ съвкупност от специфични знания, практически опит и навици, позволяващи на лицето да се труди;

  б/ съвкупност от изисквания към даден обект на работа;

  в/ начин на живот на някои трудещи се хора;

 21. Кое от твърденията е вярно?

  а/ работната заплата се изплаща в пари и по изключение в натура;

  б/ заплащането става според ДДС;

  в/ работната заплата се изплаща във валутата, която работникът желае;

 22. Маркетингово проучване е:

  а/ проучване изготвено от борда на директорите, посредством брошури и холограмни стикери;

  б/ набиране на основната и най-важната информация за даден продукт, събиране на информация и представяне на резултатите;

  в/ „Ще използвам „помощ от приятел””;

 23. Нематериални ДА са:

  а/ програмни продукти;

  б/ машини и оборудване;

  в/  земи;

   

Отворени въпроси:

 

  1.  Основните подходи за събиране на първична информация са ...
  2.  Какво е ООД?
  3.  SWOT – анализ.

Примерен тест по икономика

Коментари