Физика

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване
(0 от 0 гласували)

 

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване

 

В понятието оптичен (светлинен) диапазон от спектъра на ел.-магн. вълни обикновено освен видимата светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчения, невидими за чов. око. Тези лъчения са най-близки по дължина на вълната до видимата светлина, затова имат подобни на нея св-ва.

Инфрачервено излъчване

В спектъра - м/у червената граница на видимата светлина (дълж. на вълната около 760нм) и микровълните (ок. 2 мм). Инфрачервените лъчи създават усещане за топлина, тъй като се поемат от кожата.Основни източници - нагретите тела (под 500 К).

Методи за регистриране - топлинни приемници (повишава се темп. на термочувствителен елемент); фотоелектрични приемници (предизвиква се поява или изменение на ел. ток или напрежение). Намира голямо приложение в термографията, във военната практика, в медицината и др.

Ултравиолетово излъчване

Простира се от 400нм до около 0,6 нм. Главен източник - Слънцето. При взаимодействие с кислорода в стратосферата се образува озон, който поглъща по-голямата част от вредното за живите орг. ултравиол. лъчение и го преобразува в топлинна енергия.

Ултравиолетовото лъчение в малки дози има благоприятен ефект, но в по-големи предизвиква хим. рацлагане на орг. в-ва и убива живите клетки. Използва се при луминесцентния анализ (метод за определяне на някои в-ва в смеси). Намира приложение в медицината, промишлеността, биологията и др.

Топлинно излъчване

Закон на Стефан:

Р - мощност (енергията за 1 сек.), s = 5,67.10-8 W/(m2.K4)

Когато тяло с температура Т се намира в среда с тмпература Т0, .

Спектър на топлинното излъчване: Интензитетът на излъчването на абсолютно черно тяло зависи единствено от абсолютната му температура и от дължината на вълната. При увеличаване на температурата нараства пълната енергия, излъчена от черното тяло за единица време и lm.Т = 2,9.10-3 m.K = const.

Хипотеза на Планк: Обяснявайки спектрите на излъчване на абс. черно тяло, Планк дава хипотезата, че електромагнитната енергия се излъчва от атомите и молекулите не непрекъснато, а на отделни порции, наречени кванти. Енергията на един квант е E = h.n; h = 6,63.10-34 J.s, константа на Планк. Хипотезата на Планк не само описва излъчването на абс. челно тяло, но и поставя началото на квантовата физика.

Фотоелектричен ефект

При облъчване на някои метали със светлина, от тяхната повърхност се отделят електрони. Това е фотоефект

Волтамперна х-тика на фотоклетка: Фотоефектът силно зависи от състоянието на осветителната повърхност. Във вакуумиран стъклен или кварцов балон са поставени два метални електрода. Това е фотоклетката. На тъмно във веригата не протича ток, тъй като в пространството м/у катода и анода няма свободни токови носители. При осветяване на катода от него се избиват фото е-, които се ускоряват от приложеното напрежение и достигат анода. Протича ток, наречен фототок. Той е право пропорционален на приложеното напрежение.

Ток на насищане - при определено напрежение всички е­­-, отделени от катода, достигат со анода. Затова при увеличаване на напрежението токът става постоянен. Той е право пропорционален на интензитета на светлината.

Ако се подаде обратно напрежение, електричното поле се стреми да върне фотое- обратно към катода. При това кинетичната Е на е- намалява. Фототокът също намалява, защото само е-, имащи достатъчно голяма ЕК, достигат до анода (останалите под действието на ел. сили се връщат обратно). Когато обр. напрежение U = UC (наречено спирачно напрежение, фототокът става 0. От ЗЗЕ следва: eUC = Ekmax' = mvmax2/2, където м е масата на е-, а vmax - максималната скорост на е-.

Основни закономерности на фотоефекта:

•1.     При осветяване с монохроматична светлина броят на отделените е- е правопропорционален на интензитета на светлината.

•2.     За всеки метал съществува червена граница на фотоефекта, т.е. максималната дължина на вълната (или съотв. миним. честота) на светлината, при която все още е възможно отделяне на фото е-. Ако дължината на вълната надвишава червената граница, няма фотоефект, независимо от интензитета на светлината.

•3.     Максималната ЕКМАХ на фотое- не зависи от интензитета на светлината. ЕКМАХ нараства линейно при увеличаване на честотата на падащата светлина.

•4.     Фотоелектрони се отделят практически едновременно с осветяването (по-малко от 10-9 сек. след освет. на повърхн.), дори когато интензитетът на светлината е много малък.

Фотони. Обяснение на фотоефекта

Айнщайн доразвива хипотезата на Планк за светлинните кванти и стига до извода, че светлината не само се излъчва на порции (кванти), но също така и се поглъща на кванти. Квантите били наречени фотони. Фотоните са особен вид частици, които винаги се движат със скоростта на светлината. Монохроматична светлина с честота n може да се разглежда като поток от еднакви фотони. Е на един фотон е E = h.n. На светлина с различна честота n съответстват фотони с различна Е. Фотоните съчетават в себе си св-вата на вълни и на частици. От една страна, подобно на вълните, те се характеризират с честота n и дължина на вълната l, които са свързани с познатото съотношение с = ln. От друга страна, подобно на частиците, те са обособени обекти (локализирани в пространството) с точно определена Е. Излъчват се и се поглъщат само цели фотони.

hn = Ae + Ekmax', където Ae е отделителна работа.

Обяснение закономерностите на фотоефекта.

•1.     Броят на фотоните, попадащи за 1 време в/у 1 площ е правопропорционален на интензитета на светлината.

•2.     Ако hn < Ae, фотоефектът няма да се наблюдава, тъй като Е на фотона не е достатъчна за отделянето на е-. Следователно граничната честота (дължина на вълната) зависи от отделителната работа за всеки метал и се изразява с уравнението nmin = Ae/h  lmax = c/nmin = ch/Ae. Един е- поглъща само един фотон. При нормален интензитет на светлината вероятността един е- да погълне 2 или повече фотона е много малка.

•3.     Взаимодействието на фотон и е- е подобно на удар м/у 2 частици. Е на фотона е съсредоточена в много малка област от пространството, за разлика от Е на ел.магн. вълна в теоремата на Максуел, която е разпределена равномерно в цялото пространтсво, обхванато от вълната и се поглъща от е- за много малък интервал от време. Затова фотое- се появяват практически едновременно с осветяването на метала.

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване

Коментари