Физика

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване
(0 от 0 гласували)

 

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване

 

В понятието оптичен (светлинен) диапазон от спектъра на ел.-магн. вълни обикновено освен видимата светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчения, невидими за чов. око. Тези лъчения са най-близки по дължина на вълната до видимата светлина, затова имат подобни на нея св-ва.

 

Инфрачервено излъчване

В спектъра – м/у червената граница на видимата светлина (дълж. на вълната около 760нм) и микровълните (ок. 2 мм). Инфрачервените лъчи създават усещане за топлина, тъй като се поемат от кожата.Основни източници – нагретите тела (под 500 К).

Методи за регистриране – топлинни приемници (повишава се темп. на термочувствителен елемент); фотоелектрични приемници (предизвиква се поява или изменение на ел. ток или напрежение). Намира голямо приложение в термографията, във военната практика, в медицината и др.

 

Ултравиолетово излъчване

Простира се от 400нм до около 0,6 нм. Главен източник – Слънцето. При взаимодействие с кислорода в стратосферата се образува озон, който поглъща по-голямата част от вредното за живите орг. ултравиол. лъчение и го преобразува в топлинна енергия.

Ултравиолетовото лъчение в малки дози има благоприятен ефект, но в по-големи предизвиква хим. рацлагане на орг. в-ва и убива живите клетки. Използва се при луминесцентния анализ (метод за определяне на някои в-ва в смеси). Намира приложение в медицината, промишлеността, биологията и др.

Топлинно излъчване

Закон на Стефан:

Р – мощност (енергията за 1 сек.), s = 5,67.10-8 W/(m2.K4)

Когато тяло с температура Т се намира в среда с тмпература Т0, .

Спектър на топлинното излъчване: Интензитетът на излъчването на абсолютно черно тяло зависи единствено от абсолютната му температура и от дължината на вълната. При увеличаване на температурата нараства пълната енергия, излъчена от черното тяло за единица време и lm.Т = 2,9.10-3 m.K = const.

Хипотеза на Планк: Обяснявайки спектрите на излъчване на абс. черно тяло, Планк дава хипотезата, че електромагнитната енергия се излъчва от атомите и молекулите не непрекъснато, а на отделни порции, наречени кванти. Енергията на един квант е E = h.n; h = 6,63.10-34 J.s, константа на Планк. Хипотезата на Планк не само описва излъчването на абс. челно тяло, но и поставя началото на квантовата физика.

Фотоелектричен ефект

При облъчване на някои метали със светлина, от тяхната повърхност се отделят електрони. Това е фотоефект

Волтамперна х-тика на фотоклетка: Фотоефектът силно зависи от състоянието на осветителната повърхност. Във вакуумиран стъклен или кварцов балон са поставени два метални електрода. Това е фотоклетката. На тъмно във веригата не протича ток, тъй като в пространството м/у катода и анода няма свободни токови носители. При осветяване на катода от него се избиват фото е, които се ускоряват от приложеното напрежение и достигат анода. Протича ток, наречен фототок. Той е право пропорционален на приложеното напрежение.

Ток на насищане – при определено напрежение всички е­­, отделени от катода, достигат со анода. Затова при увеличаване на напрежението токът става постоянен. Той е право пропорционален на интензитета на светлината.

Ако се подаде обратно напрежение, електричното поле се стреми да върне фотое обратно към катода. При това кинетичната Е на е намалява. Фототокът също намалява, защото само е, имащи достатъчно голяма ЕК, достигат до анода (останалите под действието на ел. сили се връщат обратно). Когато обр. напрежение U = UC (наречено спирачно напрежение, фототокът става 0. От ЗЗЕ следва: eUC = Ekmax = mvmax2/2, където м е масата на е, а vmax – максималната скорост на е.

 

Основни закономерности на фотоефекта:

1.    При осветяване с монохроматична светлина броят на отделените е е правопропорционален на интензитета на светлината.

2.    За всеки метал съществува червена граница на фотоефекта, т.е. максималната дължина на вълната (или съотв. миним. честота) на светлината, при която все още е възможно отделяне на фото е. Ако дължината на вълната надвишава червената граница, няма фотоефект, независимо от интензитета на светлината.

3.    Максималната ЕКМАХ на фотое не зависи от интензитета на светлината. ЕКМАХ нараства линейно при увеличаване на честотата на падащата светлина.

4.    Фотоелектрони се отделят практически едновременно с осветяването (по-малко от 10-9 сек. след освет. на повърхн.), дори когато интензитетът на светлината е много малък.

Фотони. Обяснение на фотоефекта

Айнщайн доразвива хипотезата на Планк за светлинните кванти и стига до извода, че светлината не само се излъчва на порции (кванти), но също така и се поглъща на кванти. Квантите били наречени фотони. Фотоните са особен вид частици, които винаги се движат със скоростта на светлината. Монохроматична светлина с честота n може да се разглежда като поток от еднакви фотони. Е на един фотон е E = h.n. На светлина с различна честота n съответстват фотони с различна Е. Фотоните съчетават в себе си св-вата на вълни и на частици. От една страна, подобно на вълните, те се характеризират с честота n и дължина на вълната l, които са свързани с познатото съотношение с = ln. От друга страна, подобно на частиците, те са обособени обекти (локализирани в пространството) с точно определена Е. Излъчват се и се поглъщат само цели фотони.

hn = Ae + Ekmax, където Ae е отделителна работа.

 

Обяснение закономерностите на фотоефекта.

1.    Броят на фотоните, попадащи за 1 време в/у 1 площ е правопропорционален на интензитета на светлината.

2.    Ако hn < Ae, фотоефектът няма да се наблюдава, тъй като Е на фотона не е достатъчна за отделянето на е. Следователно граничната честота (дължина на вълната) зависи от отделителната работа за всеки метал и се изразява с уравнението nmin = Ae/h  lmax = c/nmin = ch/Ae. Един е поглъща само един фотон. При нормален интензитет на светлината вероятността един е да погълне 2 или повече фотона е много малка.

3.    Взаимодействието на фотон и е е подобно на удар м/у 2 частици. Е на фотона е съсредоточена в много малка област от пространството, за разлика от Е на ел.магн. вълна в теоремата на Максуел, която е разпределена равномерно в цялото пространтсво, обхванато от вълната и се поглъща от е за много малък интервал от време. Затова фотое се появяват практически едновременно с осветяването на метала.

 

Инфрачервено и ултравиолетово излъчване

Коментари