Други

Банково дело - ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Банково дело - ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
(0 от 0 гласували)

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
(ЗКИ)

 

Приет от 40то народо събрание на 13 юли 2006г в сила от деня на влиза-не в сила на Дого­во­­ра за присъединяване на Република България към Европей-ския съюз.

 

Общи положения:

            Закона за кредитните институции урежда условията и реда за лицензира-нето, осъществяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите. Според него кредитни институции са бан-ките и дружествата за електронни пари и поради тази причина разпоредбите на този закон се прилагат съответно и за банките.

Според ЗКИ: Банка е юридическо лице, което извършва публично привли-чане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Тя може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:

1.извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо;

2.издаване и администриране на средства за плащане като електронни пла-тежни инструменти, пътнически чекове;

3.приемане на ценности на депозит;

4.дейност като депозитарна или попечителска институция;

5.извършване на парични преводи;

6.финансов лизинг;

7.гаранционни сделки;

8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар, като чекове, менителници, депозитни серти-фикати и други;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лих-вени проценти, както и други дериватни инструменти;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности;

10. финансово брокерство;

11. консултации относно портфейлни инвестиции;

12. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания;

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспо-собността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна

Банка (БНБ).

Придобиването, регистрирането, сетълментът, изплащането и търговия-та с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг. Търговията с държавни ценни книжа, осъществявана на регу-лирани пазари на финансови инструменти и на многостранни системи за тър-говия, се извършва по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посоче-ните, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дей-ността є или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спо-магателни услуги.

Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършването на една или повече дейности, както и отпус-кането на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки. Българската народна банка може да изисква от всяка финансова институция да и предостави информация относно правния статут и дейността си.

Разпоредбите на този закон не се прилагат за:

1.Българската народна банка, чиято дейност се урежда със закон;

2.Лицензираните пощенски оператори на универсална пощенска услуга – относ-но извършваните от тях парични операции, характерни за тяхната дейност и ур-едени в отделен закон;

3.Взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски.

Забраната за публично привличане на влогове и други възстановими средства не се прилага за:

1.българската държава и общините или международните публични организа-ции, чиито членове са една или повече държави-членки – при приемането на

възстановими парични средства в случаите, определени със закон;

2.дейността на лица, когато тази дейност е изрично уредена със закон и е

обект на надзор, предназначен да защити вложителите и инвеститорите.

Лице, което не притежава лиценз за извършване на банкова дейност, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думата „банка“ или някои от производните є на чужд език или друга дума, озна-чаваща извършване на банкова дейност. Тази забрана не се прилага за инсти-туция, чието име е установено или признато със закон или с международно спо-разумение, по което Република България е страна, както и когато от смисъла, в който е употребена думата „банка“, е ясно, че институцията няма за предмет на дейност извършването на банкови сделки.

Наименованието на банка не може да наподобява наименованието на друга банка, осъществяваща дейност в Република България, или наименовани-ето на реномирана банка на международния финансов пазар. Банка, лицензи-рана в държава-членка, която възнамерява да извършва дейност на територия-та на Република България, използва същото наименование, което използва в държавата-членка по седалище. Ако наименованието на тази банка наподобява наименованието на друга банка,осъществяваща дейност в Република Бълга-рия, за разграничаването им БНБ може да изиска това наименование да бъде придружено от отличителни добавки.

Банката се учредява като акционерно дружество. Минимално необходи-мият внесен капитал при учредяването на банка е не по-малък от 10 млн. лв. Вноските срещу записаните акции до минимално необходимия капитал могат да са само парични. Банката може да открива повече от един клон в отделно населено място, включително в населеното място, където е седалището и’. Вписаните в търговския регистър седалище и адрес на управление на банката трябва да съвпадат с мястото, където се извършва реално управлението и’, и да се на-мират в държавата, къде-то банката действително упражнява дейност-та си.

Уставът на банката трябва да съдържа освен данните, предвидени в Тър-говския закон, и данни за сделките, които тя ще извършва, пълномощията за подписване и представляване на банката, както и данни за начина, по който ще се извършва вътрешният контрол на банката.

Банката се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, от които поне едно владее български език. Те не могат да възлагат цялосното управление и представителство на банката на един от тях, но могат да упълно-мощават трети лица за извършване на отделни действия. Юридическо лице не може да бъде член на управителен съвет или на съвет на директорите на бан-ката.

Член на управителен съвет, на съвет на директорите, както и прокурист, с изключение на този, чието упълномощаване е само за дейността на клон на банка, лицензирана в Република България, може да бъде лице, което:

1.има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“;

2.притежава достатъчни за съответното образование квалификация и професи-онален опит в банковата дейност, и да е работило най-малко 5 години на длъж-ност с ръководни функции в банка или в сравнимо с банка дружество или инс-титуция, съобразно критерии, определени от БНБ;

3.не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реа-билитирано;

4.не е било член на управителен или контролен орган на банка през последни-те две години преди датата на решението за обявяването є в несъстоятелност;

5.не е лишено или лишавано от право да заема материалноотговорна длъност;

6.не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съре-брена линия с член на управителен или контролен орган на банката и не се на-мира във фактическо съжителство с такъв член;

7.не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

Член на надзорния съвет на банка или представител на юридическо лице в надзорния съвет може да бъде лице, което отговаря на изискванията. Българ-ската народна банка отстранява от длъжност лице, което не отговаря на тези изисквания, ако не бъде отстранено в определения от нея срок.

Банково дело - ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Коментари