Други

Икономика - Научно технически прогрес, НТП. Иновац

Икономика - Научно технически прогрес НТП Иновац
(0 от 0 гласували)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС , НТП

(ИКОНОМИКА. Микроикономика. Промишленост. Технологии)

 

   Взаимосвързано еволюционно развитие на науката и техниката, което се проявява, от една страна, в постоянното въздействие на научните открития и изобретения върху нивото на техниката и технологиите, а, от друга - в прилагането на най-нови уреди и оборудване в научните изследвания. Започва от средата на 19 в., особено развитие получава по време на II световна война във военната промишленост. Стимулира качествените преобразования в материалното производство и непроизводствената сфера чрез научни изследвания, иновации и внедряване на нови технологии. НТП е неделима част от социалния прогрес.

    Иновация - Всяка положителна новост (промяна); в тесен смисъл - продукт, услуга, технология, метод, механизъм, задоволяващ нова или съществуваща потребност. Видове: принципно нови, нови и усъвършенствани иновации. Създаването (от изследванията), внедряването (промишлена реализация) и разпространението (чрез трансфер и търговска реализация) на иновацията е иновационен процес.


Икономика - Научно технически прогрес, НТП. Иновац

Коментари