Материали 1-10 от 14

Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя 4 стр.

Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя?

Още преди много години един от първите интересуващи се от екологията е философът Аристотел и не е необходимо като него да имаме задълбочени познания по този въпрос (как да опазим земята си) за да се грижим за нея...
daniche90
34 0
Опазване от замърсяване с отпадъци 8 стр.

Опазване от замърсяване с отпадъци

Безотпадъчна технология – метод за произвосдтво на продукция с най-рационално използване на суровини и енергия, който позволява да се намалят емисиите на замърсителите в околната среда и отпадъците, които се получават при производството и използването...
silviQ
2 0
Източници на замърсяване на река дунав и грРусе 5 стр.

Източници на замърсяване на река дунав и гр.Русе

Почвата е повърхностен рохкав изветрен пласт на земната кора, със сложен състав и структура. Той притежава свойство плодородие.Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи от процеси: изветряне и почвообразуване...
loli
4 0
Ефекти и последици от усвояването на околната среда 11 стр.

Ефекти и последици от усвояването на околната среда

Преди векове светът не е бил все още гъсто населен. Оттогава, заради промените в селското стопанство, индустрията и медицината, световното население се е увеличило почти 15 пъти...
lubega
0 0
Глобални екологични проблеми и устойчиво развитие 10 стр.

Глобални екологични проблеми и устойчиво развитие

Дълги години човечеството е свидетел на пагубното въздействие на икономическия растеж върху състоянието на околната среда. Все по - неотложна става необходимостта от преход към природосъобразна икономика и икономика на ...
dannyboy
7 2
Управление на отпадъците 8 стр.

Управление на отпадъците

Управление на отпадъците се урежда със Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Той представлява съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани...
ndoe
15 0