Материали 21-30 от 111

Екология 16 стр.

Екология

Екологична е наука за условията на съществуване на живите организми и за взаимовръзката и взаимообусловеността на обмяна на материя, енергия и информация между организмите и средата. Системният подход включва йерархична...
lubega
3 0
Видове природни бедствия 21 стр.

Видове природни бедствия

Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините....
ivan40
259 4
Източници на замърсяване на река дунав и грРусе 5 стр.

Източници на замърсяване на река дунав и гр.Русе

Почвата е повърхностен рохкав изветрен пласт на земната кора, със сложен състав и структура. Той притежава свойство плодородие.Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи от процеси: изветряне и почвообразуване...
loli
4 0
Замърсяване на Черно море 15 стр.

Замърсяване на Черно море

Способността на Черно море да се възстановява от замърсяването е близо до критичната си граница. Ако тя бъде премината, може да настъпят необратими промени, които да преобразят живота на целия регион и милионите хора, които живеят в него....
ndoe
3 0
Ефекти и последици от усвояването на околната среда 11 стр.

Ефекти и последици от усвояването на околната среда

Преди векове светът не е бил все още гъсто населен. Оттогава, заради промените в селското стопанство, индустрията и медицината, световното население се е увеличило почти 15 пъти...
lubega
0 0
Параметри на вятъра 22 стр.

Параметри на вятъра

Възникване на вятър - поради големи повърхностни разлики в баланса на лъчение върху земната повърхност, възникват зони с различаващи се температури и налягания на въздуха. Тези разлики в наляганията, намиращи се на големи пространства...
loli
2 0