Материали 11-20 от 35

Сравнителна характеристика между МСС 7 и НСС 7 Отчитане на паричните потоци 18 стр.

Сравнителна характеристика между МСС № 7 и НСС № 7 : Отчитане на паричните потоци

Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на потребителите база за оценка на възможностите на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти и потребностите на предприятието да използва...
lubega
4 2
Възможности за усъвършенстване на финансовия контрол 9 стр.

Възможности за усъвършенстване на финансовия контрол

Независимо от факта, че контролът присъства във всяка една област на обществения живот той не бива да се разглежда самоцелно и изолирано, а винаги обвързан с целите и задачите на управлението в тази област...
messi
0 0
Счетоводно отчитане на инвестициите в съучастия 85 стр.

Счетоводно отчитане на инвестициите в съучастия

Инвестициите в съучастия са съществена съставка на дългосрочните финансови активи. Тяхната същност е в участието на предприятието в капиталите на други предприятия, като инвестира дълготрайно в тях имущество....
messi
4 2
Същност и значение на управленското счетоводство 48 стр.

Същност и значение на управленското счетоводство

Проследявайки историческото развитие на счетоводството може да се каже, че то е продукт на "много ръце и много земи." Корените на процеса на отчитане с цел задоволяване на нуждите на управлението могат да се намерят още със зараждането и развит
nezabravima
0 0
Счетоводство 3 стр.

Счетоводство

Текущо счетоводно отчитане-реализира се в рамките на отчетния период. Преминава през два логически свързани етапа: първи етап-отчитане по време(хронологично отчитане) и втори етап-отчитане по счетоводни сметки(систематично отчитане)...
ndoe
1 1