Материали 1-10 от 35

Годишно приключване и ГСО в бюджетните предприятия 11 стр.

Годишно приключване и ГСО в бюджетните предприятия

Годишното счетоводно приключване е процес на обобщаване и логическо преобразуване на информацията от текущото счетоводно отчитане и на създаване на резултатната счетоводна информация за цялостната дейност на предприятието за отчетната година...
daniche90
0 1
Същност и строеж на счетоводните сметки 4 стр.

Същност и строеж на счетоводните сметки

Счетоводната сметка е технически инструментариум за текущо систематизиране и класифициране на счетоводната информация, касаеща състоянието и промените в имуществото на предприятието....
lubega
4 0
Финансови инструменти с фиксиран доход Основни видове рискови облигации 14 стр.

Финансови инструменти с фиксиран доход. Основни видове рискови облигации.

В настоящата разработка съм направила обща характеристика на финансовите инструменти с фиксиран доход и съм разгледала някои видовете рискови облигации...
daniche90
2 1
Счетоводното отчитане на лизинговите сделки в стопанските предприятия 80 стр.

Счетоводното отчитане на лизинговите сделки в стопанските предприятия

Ще представя видовете лизинг, основни понятия, правна същност на лизинга и лизинговите договори. Националните счетоводни стандарти, международните такива МСС, както и счетоводното отчитане в предприятията...
lubega
5 3
Организация на счетоводството в туризма и ролята на Главния счетоводител според ЗС 15 стр.

Организация на счетоводството в туризма и ролята на Главния счетоводител според ЗС

Туризмът е съчетание на естествената потребност на хората от отдих и развлечения със специализирана стопанска дейност за нейното задоволяване...
dannyboy
3 0