Материали 31-40 от 49

Конструктивни особености класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели 113 стр.

Конструктивни особености, класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели

В забързания живот на съвременния човек от голяма важност е времето и неговото оптимално използване. Това се постига с все по-голямата степен на автоматизиране на заобикалящата го среда...
emoto_92
11 2
Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд 52 стр.

Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд

Топло и масообменните инсталации намират широко приложение в химическата и хранително-вкусовата промишленост, промишлената топлотехника, топлоенергетиката, селското стопанство и други отрасли на народното стопанство.
dannyboy
15 1
Изграждане и изследване на противотактен ключов стабилизатор 41 стр.

Изграждане и изследване на противотактен ключов стабилизатор

DC-DC конверторите сапреобразуватели на постояно в постояно напрежение и служат като трансформатор за постоянен ток. Те се разпределят на няколко подвида в зависимост от принципа на деиствие и констроктивните им особености...
emoto_92
8 0
Rзползване на DataBase Toolbox на MATLAB за достъп и обмен с релационни бази данни 51 стр.

Rзползване на DataBase Toolbox на MATLAB за достъп и обмен с релационни бази данни

Глобализацията и високата конкуренция на пазара, предизвикани от бурното развитие на електрониката, информационните и комуникационни технологии, налагат разработката и използването на нови подходи и методи на работа. важен фактор за успешното прилагане...
gecata_maina
11 0
Автоматизирани системи за управление на технологични процеси 21 стр.

Автоматизирани системи за управление на технологични процеси

Системата представлява множество от елементи, намиращи се в определени отношения и връзки помежду си и образуващи единно цяло. Класификацията на системите се извършва на базата на различни, съществени за тях, признаци...
ivan40
7 0
Лекции по измерително изчислителни системи 2 стр.

Лекции по измерително изчислителни системи

В реалните физически процеси и обекти, информацията и нейните носители-сигналите са най често в непрекъснат вид(аналогов). Възниква проблемът за целесъобразно преобраз. на аналог. сигнали в цифрови и обратно....
gecata_maina
10 0
Основи на автоматичното управление 48 стр.

Основи на автоматичното управление

Знака в знаменателя зависи дали обратната връзка е отрицателна или положителна. Може обратната връзка е да е единична, тогава w2=1, ако има в правия канал звена, не обхванати от обратната връзка...
admin
49 2