Материали 1-10 от 11

САР за температура в галванична вана 56 стр.

САР за температура в галванична вана

Дипломна работа за изграждане и изследване на САР в галванична вана. Апроксимация на реални данни, настройка на регулатор, изследване на преходни процеси. Ползва се Matlab...
gecata_maina
19 1
Проектиране на устройство за измерване фактура на мощността 55 стр.

Проектиране на устройство за измерване фактура на мощността

Микропроцесорът PIC16C73 е от фамилия едночипови микроконтролери. Характерно за него е, че паметта му е разделена на две части; памет за програми и памет за данни, което позволява да се работи по бързо. Достъпът до която и да е памет се осъществява...
aronn
12 0
Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики 48 стр.

Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики

При проектирането и изследването на системите за автоматично регулиране често се налага да се отговори на въпроса, как един или повече параметри на системата влияят на нейната устойчивост или как параметрите на системата трябва да се изменят...
lubega
15 0
Инормационна система за училищен електронен дневник 70 стр.

Инормационна система за училищен електронен дневник

Създаването и внедряването на компютърна информационна система от типа "Е – Дневник". Система, която трябва да позволи бърз и удобен начин за съхранение и обработка на информацията за ученика - от страна на училището...
dannyboy
28 2
Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди 106 стр.

Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди

Във века на технологиите, във времето на банки и борси, бизнес и капитали, разпространението на информацията е проблем от първостепенно значение....
silviQ
22 1
Проектиране и разработване на информационна система за следене на учебния процес 45 стр.

Проектиране и разработване на информационна система за следене на учебния процес."

Същността на системата за следене на учебния процес е следене на развитието на учащите се във всички учебни дисциплини....
silviQ
7 0
Конструктивни особености класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели 113 стр.

Конструктивни особености, класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели

В забързания живот на съвременния човек от голяма важност е времето и неговото оптимално използване. Това се постига с все по-голямата степен на автоматизиране на заобикалящата го среда...
emoto_92
11 2
Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд 52 стр.

Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд

Топло и масообменните инсталации намират широко приложение в химическата и хранително-вкусовата промишленост, промишлената топлотехника, топлоенергетиката, селското стопанство и други отрасли на народното стопанство.
dannyboy
15 1
Изграждане и изследване на противотактен ключов стабилизатор 41 стр.

Изграждане и изследване на противотактен ключов стабилизатор

DC-DC конверторите сапреобразуватели на постояно в постояно напрежение и служат като трансформатор за постоянен ток. Те се разпределят на няколко подвида в зависимост от принципа на деиствие и констроктивните им особености...
emoto_92
8 0