Материали 1-10 от 10

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ 87 стр.

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на между
messi
0 0 0
Анализ на развитие на данъчната политика в България 87 стр.

Анализ на развитие на данъчната политика в България

Политиката на икономическо и социално сближаване заема важно място в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на общността, но същевременно поставя специфични изисквания към стран
messi
0 0 0
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ 106 стр.

ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ”

Застраховането като самостоятелна икономическа категория изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователя, от една страна, и застрахования – физическо или юридическо лице, от друга, във връзка с образуването, управлението и
messi
0 0 0
Теоретико-методологични проблеми при счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 22 стр.

Теоретико-методологични проблеми при счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните организации

В бюджетния процес участват всички държавни институции. Всяка от тях има важна роля не само при етапите на планиране и съставяне, но и в процесите на изпълнение и отчитане на бюджета. Отговорностите и функциите на участниците в бюджетния процес са близки
messi
0 3 0
ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 122 стр.

ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предприятията са основни структурни единици на националното стопанство. В условията на пазарна икономика нараства тяхната икономическа активност.
messi
0 0 0
Показатели за устойчиво развитие 57 стр.

„Показатели за устойчиво развитие”

Отрасъла като цяло е печеливш, но за сметка на това успяват да съществуват само онези организации, които са наложили своето име на пазара, ползват се с известност на търговската си марка и висок имидж сред потребителите.
messi
0 0 0
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТЕН ЕКИП 53 стр.

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТЕН ЕКИП”

Мотивирането на членовете на определен екип, бил той в частна фирма или бюджетна организация, в състав от няколко десетки човека или няколкохилядна корпорация е от изключително значение за качеството и цената на постиганите от него резултати.
messi
0 0 0