Материали 1-10 от 2

Система за вътрешен одит в публичния сектор 11 стр.

Система за вътрешен одит в публичния сектор

Организацията на държавния финансов контрол е на три равнища. Първото е чрез системите за финансово управление и контрол, чрез които се реализира предварителния контрол /двоен подпис/ като вътрешен на организацията контрол....
admin
29 1