Други

Инвестиционни посредници

Инвестиционни посредници
(0 от 0 гласували)

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

 

   За да участва в сделките на капиталовия пазар, инвеститорът трябва да използва услугите на инвестиционен посредник – член на Борсата, който да извърши от негово име и за негова сметка поръчки за покупки и продажби на ценни книжа.

   Инвестиционният посредник е дружество, получило разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка, поемане на емисии от ценни книжа, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа, попечителска дейност и извършване на инвестиционни консултации. Изискванията към дейността на инвестиционните посредници са регламентирани с Наредба на Комисията за финансов надзор. Тази наредба ги задължава:

   • да третират равностойно и справедливо своите клиенти;

   • да сключват сделките с ценни книжа за сметка на клиенти при най-добрите условия;

   • да изпълняват поръчките на своите клиенти при първа възможност;

   • да прилагат подходящи мерки за съхраняване на ценните книжа ипаричните средства на клиентите си;

   • да осигуряват гаранции за запазване на имуществените права на клиентите, свързани с принадлежащите им ценни книжа и парични средства.


Инвестиционни посредници

Коментари