ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Наука,изучаваща строежа на думите,частите на речта и техните граматични признаци.

1.Строеж на думите-морфеми

а) главна морфема-корен

Нарича се главна морфема,защото седи в средата на думата и към него се добавят морфеми.

б) словообразуващи морфеми

  • представка
  • наставка

в) формообразуващи морфеми

  • определителен член
  • окончание

2.Части на речта

а) изменяеми

  • съществително име
  • прилагателно име
  • числително име
  • местоимение
  • глагол

б) неизменяеми

  • наречие
  • предлог
  • съюз
  • частица
  • междуметие

в) служебни думи

   Помагат за установяване на отношението между думите в изречението.

  • предлог
  • съюз
  • частица

г) пълноправни думи(самостойни)

В изречението изпълняват самостоятелна синтактична служба.

  • съществителни имена
  • прилагателни имена
  • числителни имена
  • местоимения
  • глаголи
  • наречия

д) граматични признаци

Всички изменяеми части на речта се изменят по граматични признаци ,затова се наричат изменяеми.

 

 

Морфология

Коментари