Химия

Съединенията на калций (Ca)

Съединенията на калций Ca
(0 от 0 гласували)1. Калциев оксид/ CaO

а) стреж и физични свойства

- йонно кристална решетка

- твърдо агрегатно състояние

- взаимодейства с вода, но не се разтваря във вода

б) химични свойства

CaO + H2O -> Ca(OH)2

CaO + CO2 -> CaCO3

CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O


2. Калциев дихидроксид - Ca(OH)

a) строеж и физ. свойства

- йонен кристален строеж

- твърдо агрегатно състояние

- бял цвят

- не взаимодейства с вода, но се разтваря във вода

б) химични свойста

- Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

- Ca(OH)2 + CaCL2 -> CaCl2 + 2H2O

- Ca(OH)2 -> Ca2+ + 2OH-


Съединенията на калций (Ca)

Коментари