Източни Родопи


1. Географско положение, граници

Източните Родопи са разположени източно от Западните Родопи,на юг от Горнотракийската низина и завършват с държавната ни граница.Източните Родопи са с нископланински хълмист характер на релефа.От север на юг надморската височина се повишава.Делят се на 3 части-Ардинска,Върбишко-Крумовишка и Гюмюрджинско-Мъгленишка.Ардинската част е на север от долината на р.Арда и включва ридовете Чуката и Гората,Хасковската хълмиста земя,ридовете Драгойна,Мечковец и Хухла,Градището.На юг от Арда е Върбишко-Крумовишката част с ридовете Жълти дял,Стръмни рид,Ирантепе и Сърта,поречията на Върбица и Крумовица,които са десни притоци на Арда.На юг е Гюмюрджинско-Мъгленишката подобласт,включваща ридовете Мъгленик и Гюмюрджински снежник,с вр.Вейката /1463м./.

 2. Полезни изкопаеми, климат, води, почви.

В областта няма горивни изкопаеми.Оловно-цинкови руди и полиметални руди има край Маджарово,Звездел и Златоград,злато и хромови руди,азбест край Крумовград,нерудни изкопаеми-перлит,глини,слюда и др.Северно от р.Арда климатъте с преходни черти,а на юг континентално-средиземноморски.Валежите са в рамките на 800-1200мм.Снежната покривка се задържа няколко дни.В южните части се проявява фьонът.Източните Родопи са богати на води.Река Арда и притоците й-Върбица,Крумовица,Боровица,отводняват областта и са с дъждовно-снежен и дъждовен режим,със зимен максимум.За регулиране на оттока са построени редица язовири-Кърджали,Студен кладенец,Ивайловград.Характерно  е височинно зониране-делувиални почви,подходящи за отглеждане на тютюн,канелени горски и светлокафяви,а край реките-алувиално-ливодни почви.Растителният свят се отнася към европейската широколистна зона.Горите са от дъб,цер,бук в северните части на Мъгленишко.

3. растетилен и животински свят 

Типични са храстите,нискостеблените дървета-космат дъб,дрян,леска и др.,а средиземноморската растителност е представена от червена хвойна,зеленика и др.,край реките-влаголюбива растителност.От животинския свят преобладават средиземноморски видове-сърна,змия,чакал:много птици-скален орел,скален дрозд,белоглав лешояд и черен щъркел.Проблемите на този регион са свързани с усвояването на природните ресурси,защото така се нанасят щети на природата-изсичане на гори,ерозия и свлачища.Реките са замърсени.

Източни Родопи

Коментари