География

Югозападен регион

Югозападен регион
(0 от 0 гласували)Югозападен регион

Климат - разнообразен, умереноконтинентален в северните части на региона; преходнокон-тинентален в средните; континентално средиземноморски в най-южните, планински над 1600 м. н.в.;

Води - значителни/22% от речните и 24% от грунтовите води в България/ ; оттук водят началото с р. Струма, р. Искър, р. Места, р. Марица; минерални извори /София, Банкя, Сандански, Кюстендил и др.; високопланински езера в Рила и Пирин.

Почви - смолници /Софияско и Пернишко/, подходящи за зърнопроизводство;алувиално-ливадни/по долините на реките/, подходящи за зеленчуци, лозя и технически култури; канелени и кафяви горски почви, подходящи за отглеждане на ръж, картофи и др.

Горско богатство - значително 1/3 от иглолистните гори, 10 % от широколистните гори и ½ от високопланинските пасища в България.

Първичен сектор - Аграрно стопанство: - растениевъдството се специализира в отглеждането на технически култури - тютюн/Благоевградско, Гоцеделчевско/, ранни и средно ранни зеленчуци /Петрич, Сандански, Г. Делчев/, лозя и овощия - Кюстендилско, Петричко, Ботевградско.

- животновъдството се развива в планинските, полупланинските части на региона и около големите градове, главно в частния сектор; специализиращи подотрасли - говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство в северната част на региона и овцевъдство и козевъдство в южната.

- горско стопанство - в северната част на региона се добива широколистна, ав южната част - иглолистна дървесина.

- добивните отрасли са развити в Перник, Бобовдол и Брежани - кафяви въглища; Софийски басейн  - лигнитни въглища; антрацитни въглища - Своге /незначителни количества/; край Кремиковци - желязна руда /с ниско метално съдържание/, мед - Етрополско; оловно-цинкови руди в Осогово.

Вторичен сектор: специализираци /отрасли с национално значение/ и структуроопределящи отрасли /с най-голямо значителен дял в стопанството на региона/ са: = черна металургия /Кремиковци, Перник - „Стомана" тук има и прокатно производство, дообработката е в Ихтиман;

= енергетика - ТЕЦ  - Бобовдол, София, Перник, ВЕЦ - „Пасарел", „Кокаляне";  „Калин",

"Белмекен" и „Бели Извор"- Рилска  каскада /три веца/, каскадата „Санданска Бистрица".

= машиностроене:  транспортно-  електрокари, трамваи, вагони/София/, автобуси/Ботевград/,

електротехническо и електронно -хладилници, електромотори/София/, полупроводници/ Ботев-

град/; инвестиционно машиностроене/София, Перник(минни машини), Радомир/, товарни асансьори /Дупница/.

= химическа промишленост - лекарства/София, Дупница,Сандански/, каучукови изделия/София и Нови Искър/, бои и химикали /Костенец и Костинброд/, кибрит /Костенец/, гара Яна -карбид; фотохартия-София.

= дърводобивна и дървообработваща -селищата в планинските райони/Якоруда, Белища, Сандаски, Етрополе, Копривщица, Разлог, Банско/-1/3 от дъските в страната, 15% от изделията от дърво; Разлог-завод за дрожди; София - хартия, мебели- София, Кочериново, Кюстендил и Банско.

= промишленост за строителни материали - цимент -Темелково, керамични изделия София и Гоце Делчев; огнеупорни материали-Елин Пелин; стоманобетонни конструкции -София и Кремиковци.

= текстилна промишленост: памукотекстилна/София, Благоевград, Самоков/; вълненотекстилна

/ София, Самоков/,  ленен-текстилна /Самоков/; трикотажна/София, Кюстендил, Златица,Петрич/;

Кожарска промишленост - в София  за твърди кожи, в Етрополе за меки и лицеви кожи, кожени облекла Гара Искър, обувки- София, Кюстендил; ортопедични - Дупница.

= ХВП - тютюнева -първична преработка в Гоце Делчев, Петрич, Сандански; ферментация - в Дупница, Благоевград, цигари - Благоевград и София; - захарни изделия - София и Своге; винодобивна - Благоевград и Мелник; - консервна Кюстендил/компоти/, Перник/пектин/, Дупница, Сандански, Благоевград, Петрич; - мелничарска- София; маслодобивна - Костинброд;

Производство на бира- София и Благоевград.

Третичен сектор:  =Транспорт - развиват се всички видове транспорт без воден, основните жп магистрали са удвоени и елекрифицирани, автомагистрали „Хемус" и „Тракия" са с големи пропускателни възможности. Проектира се изграждането на жп линия Гюешево-Куманово- Скопие; на скоростна жп магистрала Лом-София-Благоевград- Кулата - Солун- Атина; през региона преминават и транспортните коридори № 4, 10, 8.

= туризъм -планински туризъм /Рила, Пирин, Витоша/; балнеолечебен /Кюстендил, Сапарева баня, Банкя, Сандански и др./; ознавателен туризем /пирамидите при с. Стоб и Мелник, ждрелото на р. Ерма, Рилски манастир, Копривщица, София, Благоевград и др./, конгресният - София.

Териториално-административно деление

- в района има два подрайона - 1. Софийско-Пернишки /включва Софийска и Пернишка област/ Софийска област: включва общините Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.

=Софийска област- Бетовград, Етрополе, Елин Пелин, Своге, Златица, Пирдоп, Копривщица, Самоков, Костенец, Годец и Сливница;

=Пернишка област - Перник, Радомир, Земен, Бразник, Трън.

2. Струмско- Местенски /главни селища са Кюстендил, Благоевград, Дупница/.

=Кюстендилска област - Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила;

= Благоевградска област - Благоевград, Сандански, Мелник, Петрич, Разлог, Банско, Якоруда, Гоце Делчев.

 

Югозападен регион

Коментари