Други

Комбинации с предлози (Preposition Combinations)

Комбинации с предлози Preposition Combinations
(0 от 0 гласували)

 

Комбинации с предлози

(Preposition Combinations)

 

Съществителни, глаголи и прилагателни + комбинации с предлози

(Noun, Verb and Adjective + Preposition Combinations)

Предлозите и правилата за тяхното използване може да е объркващо за изучаващите английски език, като втори чужд език. Всъщност предлозите са свързани думи, които се присъединят към обекти в други части на изречението. Изборът на предлог се определя от съществителното, глагола, прилагателното или частици, които го изпреварват.

Съществително име + предлог

В английският език има много примери за предлози, които се поставят след съществителните имена. В този смисъл, предлозите често са последвани от фраза, съдържаща съществително име, като например (а) по-долу. Те също могат да са следвани от съществително,  като например (b), или с  -ing  формата на глагола, като например (с).

(a) Scientists at the research institute think they are close finding a solution to the problem.
(b) Everyone was surprised by his lack of concern.
(c) We need to call an expert at plumbing as soon as possible.

Тук са малко повече съществителни и предлози, които се използват заедно. За да запомните по-добре комбинацията им съм дала и примери: 

the use of - използването на ...
The use of profanity in the films has always been controversial.
/Използването на нецензурирани думи в филмите винаги е било спорно./

the cost of - разходите за ...
Can you manage the cost of life?
/Можеш ли да управляваш разходите за живот?/

the price of - цената на ...
The price of freedom.
/Цената на свободата./

a supply of - доставка на ...
The Law Relation to the supply of Goods and Services.
/В Закона за доставка на стоките и услугите./

The cause of - причината за ...
The immediate cause of rainforest destruction are clear.
/Непосредствените причини за унищожението на тропическите гори са ясни./

a possibility of - възможност за ...
What is the possibility of Evil?
/Каква е възможността за зло?/

Evidence of - доказателства за ...
Evidence of humanity is dedicated to the idea that we come from the monkey
/Доказателство за човечеството е посветено на идеята, че произхождаме от маймуната./

Danger of - опасността от ...
World in grave danger of financial crisis.
/Светът в смъртна опасност от финансова криза./

A method of - метод да ...
How to pick a method of Birth Control?
/Как да избера метод за контрол над раждаемостта?/

a solution to- решение за ...
Can you find a solution to Global Warming ?
/Можеш ли да намериш решение за Глобалното затопляне?/

influence on - влияние върху ...
The hidden influence of social networks.
/Скритото влияние на глобалните мрежи./

an increase in - увеличаване на ...
Has there been an increase in earthquake activity?
/Имало ли е увеличаване на земетръсната дейност?/

a reason for - причина за ...
There's a Reason for School vacantion
/Има причина за училищната ваканция./

belief in - вяра в ...
Why Belief in God Is Not Innate?
/Защо вярата в Бог не е вродено?/

difficulty with - затрудненост с ...
Students experience difficulty with their lessons.
/Учениците изпитват затруднения с техните уроци./

Прилагателно име + комбинация с предлози

(Adjective + Preposition Combinations)

В английският език също има много примери за предлози, които стоят след прилагателните имена в изречението. В много от случаите прилагателните предхождат фразите съдържащи съществителни имена, като например (а), или местоимения, като например (b). Също е възможно за предлози, които предхождат глаголите с -ing форма, като в пример (c).

(a) I was amazed at all the improvements.
(b) We were all shocked by his behaviour.
(c) Because the exam was more difficult than I expected, I'm worried about passing.

Ето още няколко прилагателни и предлози, които се използват заедно:
proud of - гордея се с ...
identical to - идентичен с ...
different from - различен от ...
tired of - уморен от ...
related to - свързан с ...
opposed to - за разлика от ...
satisfied with - доволен, задоволяване
eager for - жадни за ... (силно нетърпеливи)
based on - въз основа на ...
famous for - символ на ...
necessary for - неомходими за ...
excited about - развълнуван от ...

Грешки с предлози

Има три вида най-често срещани грешки, свързани с предлозите. Тези грешки се допускат много често

1. Използването на предлог, който не се вписва в контекста на изречението:

I was amazed from all the improvements.    Wrong!
I was amazed at all the improvements.   Right!

 2.      Пропускане на предлога, който принадлежи на изречението:

I was amazed all the improvements.      Wrong!
I was amazed at all the improvements.     Right!

3.  Добавянето на предлог, който не е необходим в изречението:

I was amazed at that the improvements were done so quickly.      Wrong!
I was amazed that the improvements were done so quickly.     Right!

Комбинации с предлози (Preposition Combinations)

Коментари