ОЗНАЧАВАНЕ И30Т0ПИТЕ НАХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ


  • Изотопите на даден химичен елемент имат: различен брой неутрони различно масово число различни физични свойства
  • Изотопите на даден химичен елемент имат: еднакъв брой протони еднакъв брой електрони еднакъв пореден номер еднакви химични свойства  

1. Пример ВОДОРОД - H

2. Пример - Неон Ne

  • За изотопите, като форма на съществуване на даден хи-мичен елемент, може се представи схема от следния вид:


Изотопи

Коментари