Пренасяне на срички

Едносрични думи не се пренасят. При пренасяне на част от думи на нов ред се отделят само цели срички. В някои случаи – при събиране на повече съгласни заедно, границата на сричката не е винаги на практика достатъчно ясна - затова се допуска в такива случаи известна свобода.

Пренасянето става по следните практически правила.

1.     Една съгласна между две гласни се пренася винаги с втората гласна: зи-ма, дне-вен, ра-йон.

2.     От група съгласни между две гласни се пренася поне една съгласна с втората гласна: рав-нина и ра-внина, друже-ство и дружест-во.

3.     Съгласната й, ако стои пред друга съгласна, остава винаги на първия ред: край-на, софий-ски.

4.     Двойни съгласни се разделят винаги: есен-но, времен-но.

5.     Сама гласна в края на думата не се пренася на нов ред: уме-ние, а не умени-е.

6.     Представките не се разделят, а остават цели на първия ред:  над-мощие
/не на-дмощие/, по-хвала /не пох-вала/.


Пренасяне на срички

Коментари