Други

Счетоводна политика - 2005

Счетоводна политика - 2005
(0 от 0 гласували)

                                                                                                              Приложение № 7

                                                                                                                         Към СС 1

                                                                                                                 Елемент № 7.1

 

 

“Б Р У Н А Т А   Б Ъ Л Г А Р И Я “  ООД

 

 

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2005 година

 

 

I.В счетоводната политика на “Бруната България “ ООД се прилагат съвкупност от принципи  регламентирани в чл.4 от ЗСч:

1.Текущо начисляване на приходите и разходите към момента на тяхното възникване и включването им  във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

2.Действащо предприятие – предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще.

3.Предпазливост – с цел получаване на действителен финансов резултат, предполагаемите рискове и очаквани загуби се оценяват и отчитат при третиране на стопанските операции.

4.Достоверно представяне на резултатите и финансовото състояние на предприятието.

5.Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно съгласно икономическата същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

6.Съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка /дейност/ се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието е отчело приходи за  тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

7.Сравнимост на информацията - запазване по възможност на прилаганата счетоводната политика с цел постигане на съпоставимост на финансовите показатели.

 8.Уместност и разбираемост на информацията – информацията, която е включена във финансовите отчети е разбираема и необходимо достатъчна за вземане на решение от ползвателите на отчета.

Принципите регламентирани в ЗСч са развити и намерили отражение в изискванията на националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

II. Основни елементи на счетоводната политика:

1.Активи и пасиви

1.1. Дълготрайни активи:

         -Машини, съоръжения и оборудване

         -Компютри, периферни устройства, софтуер

         -Транспортни средства

         -Стопански инвентар

Възприетият подход при представяне на ДА в баланса е те да отговарят на определението за ДМА съгласно т.3.1. от СС 16.

Активът е дълготраен, ако икономическата полза от неговата употреба е през повече от един отчетен период.

Друго изискване е стойностният праг на същественост - цената на придобиване на един актив имащ самостоятелно приложение да бъде не по-малка от 500 лв.

Подходът при определяне на първоначалната оценка на ДМА е по цена на придобиване при покупка и по себестойност при собствено производство.

В “Бруната България “ ООД се прилага препоръчителният метод  на оценка т.е.след първоначалното признаване на дълготрайния актив като такъв, той се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Методът на амортизация е Линеен като счетоводните амортизационни норми са равни на данъчните:

- Машини, съоръжения и оборудване:    30

         - Транспортни средства:                       25

         - Стопански инвентар:                          15

         - Компютри:                                        50

Преоценка и обезценка, както и формиране на преоценъчен резерв се извършва съгласно СС 36.

1.2. Нематериални дълготрайни активи

Един актив се класифицира и отчита като нематериален, когато отговаря на дефиницията в т.2 на СС 38.

Методът на амортизация е Линеен като счетоводните амортизации са равни на данъчните:

         - Програмни продукти:                         не по-висок от 25

Подходът при определяне на първоначалната оценка на ДМА е по цена на придобиване при покупка и по себестойност при собствено производство

Последващите разходи, свързани с нематериалните активи, се отчитат като разход в момента на възникването им, ако те са необходими за поддържане на първоначално предвиденото стандартно състояние на актива.

1.3. Дългосрочни инвестиции

“Бруната България” ООД притежава дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия.

Инвестицията се оценява в баланса по себестойност, съгласно СС 28 –Отчитане на инвестиции в асоциирани  предприятия. Избраният метод се основава на факта, че притежаваната инвестиция в дъщерно предприятие  не се търгува на активен борсов пазар.

Инвестицията подлежи на преглед за обезценка, ако съществуват условия , при които инвестицията е намалила стойността си, съгласно СС 36. Всяка възникнала загуба от обезценка се признава като намаление на стойността на инвестицията и се отразява в отчета за приходите и разходите през периода на възникване.

1.4. Стоково-материални запаси

Дружеството притежава краткотрайни материални запаси под формата на:

-          материали придобити чрез покупка, предназначени както за продажби така и за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция

-          продукция, създадена  в резултат на производствения процес в предприятието и предназначена за продажба

-          стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба

-          незавършено производство-съвкупност от разходи с цел производство на продукция

Материалите  се завеждат по цена на придобиване /историческа цена/, която включва покупната цена, вносни такси, разходи по доставка и др.разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното използване вид.

Стоково-материалните запаси се отписват по препоръчителния подход по средно-претеглена стойност, съгласно т.9.2б от СС 2

1.5. Търговски и други вземания

Вземанията  се класифицират условно на три групи:

-          текущи – вземания, които са погасени до датата на изготвяне на баланса.

Контрагентът е надежден и дружеството не очаква  проблеми със събирането им. Срок най-много до 1 година.

-          просрочени:

над 1 год. от датата на възникването им и се обезценяват с 20%

над 2 год. от датата на възникването им и се обезценяват с 30%

над 3 год. от датата на възникването им и се обезценяват с 50%

над 4 год. от датата на възникването им и се обезценяват с 70%

-    несъбираеми – вземания, които са просрочени над 5 години и се отписват от баланса

1.6. Парични средства

Паричните средсва и еквиваленти, включват: касови наличности и депозити на виждане (разплащателни, ДДС и други текущи сметки) и се отчитат съгласно СС 7.

Оповестяват се касовите лимити в лева и чуждестранна валута.

Текущата оценка на вземанията и задълженията в чуждестранна валута се извършва ежемесечно по централния курс на БНБ за последния работен ден от месеца.

1.7. Капитал и резерви

Акционерният капитал на Дружеството е записан по историческа цена. Всяка промяна в неговия размер се регистрира в Търговския регистър  и се отразява счетоводно в промяна на броя или номиналната стойност на акциите. Съгласно изискванията на Търговския закон  е формиран фонд ”Резервен” от печалбата от предходни години, който представлява една десета от основния капитал.

Преоценъчният резерв се формира от преоценка на ДМА и на инвестиции по отделни активи.

- Допълнителни резерви

- Начислените дивиденти,които се съдържат в задълженията

1.8. Доходи на персонала

Доходи, за които персоналът е положил труд и са изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода.

Ведомостите за заплати на персонала се изготвят веднъж месечно – /на 15-то число/ и се превеждат по дебитни карти на всички служители. Всички осигурителни вноски и ДОД се внасят  по бюджетни сметки  в деня на изплащане на заплатите.

Към датата на годишния финансов отчет “Бруната България” ООД прави оценка на очакваните разходи по натрупващи се отпуски, които се очакват да бъдат изплатени при използване правото на отпуск. В оценката се включват разходите за самите възнаграждения и за задължително обществено осигуряване, които работодателя дължи върху тях.

2. Приходи и разходи

Приходът в дружеството се признава, когато е вероятно да има икономическа изгода свързана със сделка. Начисляването на приходите за всяка сделка става едновременно с признаване на извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

При извършване на инженерингови услуги приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, при условие, че резултата от сделката може да се оцени надеждно. Прилагат се изискванията на СС 18.

Разходите на дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

3. Данъци върху печалбата

Данъците върху печалбата за годината биват текущи и отсрочени.

В отчета за приходи и разходи като разход за данък намират отражение текущиаят разход за данък (начислен по данъчна декларация  за годината) и изменението в салдото на отсрочените данъци за периода.

Отсрочените от своя страна са облагаеми и намаляеми.

 Облагаемите временни разлики пораждат разход за данък в отчета за приходи и разходи и бъдещо данъчно задължение.

Намаляемите временни разлики пораждат приход от данък в отчета за приходи и разходи и отсрочен данъчен актив (преобразуваме в настоящия момент и плащаме данък, а в бъдеще ще се възстановява този данък от бюджета).

III.Промени в счетоводната политика

Дружеството прилага утвърдената счетоводна политика последователно през отчетните периоди.

Промени в счетоводната политика са правят само при изменения в законодателството, промени в счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сдеките във финансовите отчети на предприятието.

        


Счетоводна политика - 2005

Коментари