Други

Счетоводство - Текущо счетоводно отчитане

Счетоводство - Текущо счетоводно отчитане
(0 от 0 гласували)

Текущо счетоводно отчитане

 

1. Текущо счетоводно отчитане.

Хронологично счетоводно отчитане – същност и функции

 

  Текущото счетоводно отчитане се реализира в рамките на отчетния период. То е хронологично и систематично.

    Хронологичното счетоводно отчитане е свързано с практическата реализация на изискването за регистрация на всички извършени е предприятието СО във времето. Фактора „време”, изразен по дати в рамките на отчетния период е решаващ.

    Подреждането на СО по време на осъществяване може да стане по различен начин. Най-често за целта се използват: регистри, карти или таблици с определена информация. При ръчна обработка на счет. информация регистърът за хронологично счет. отчитане има следната таблична форма:

ДНЕВНИК

За извършените СО в …….. през …….

№ по ред

дата

Съдържание на СО

сума

1

02.01

Изтеглени пари

500

    В съвременните счет. форми хронологичното счет. отчитане е съчетано със систематичното счет. отчитане и има следната таблична форма:

►подреждане на СО по данни на протичане

►осигуряване на пореден номер на съставяните счет. статии за извършените СО

►общ стойностен размер на всички СО за отчетния период.

ДНЕВНИК

За извършените СО в …… през …… година

Счетоводна статия

Сума

дата

 

1.

2.

02.01.2008 г.

03.01.2008 г.

Оборот за периода:

900

200

1 100

    Хронологичното счет. отчитане е образно казано „входна врата”, през която задължително трябва да се мине. Чрез него се отразяват всички извършени в предприятието СО и съставяните за тях счет. статии през отчетния период.

 

2. Систематично счетоводно отчитане – същност и видове

 

    Систематичното счет. отчитане е свързано с подреждане и групиране на първично регистрираната информация според потребностите на стопанското управление.

    Има 2 степени на систематичност – синтетична ( синтетично отчитане) и аналитична (аналитично отчитане), на които съответстват 2 типа счет. сметки – синтетични и аналитични.

Със синтетичното счет. отчитане се осигурява обобщена информация за настъпилите изменения в имуществото на предприятието ( по стойност). 

    Синтетичното счет. Отчитане се реализира с помощта на синтетичните сметки. Те се откриват и завеждат в главната книга на предприятието. Характерно за записванията по тях е, че се извършват само по стойност, т.е използва се единствено паричния измерител, което обуславя  опростените форми на тяхното представяне.

    Характер на синтетични имат всички използвани до сега счет. Сметки: МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ и т.н. Чрез с/ка МАТЕРИАЛИ, например, се обхващат данните за всички видове материали, с които разполага дадено предприятие, независимо от тяхното разнообразие, местонахождение, вид и предназначение.

    Систем. Счет. Отчитане може да бъде организирано на различни нива, т.е получаваната чрез него информация да има различна степен на обобщителност. Това зависи от 2 неща: 1во от възможността за делимост на отделния счет. Елемент на имуществото и 2ро от информационните потребности на стопанското управление.

    Например с-ка СТОКИ е със синтетичен характер от 1во ниво. От нея може да се получи информация за стойността на всички стоки в дадено предприятие. По нататък стоките могат да се разложат и да се формира 2ро ниво на синтетичност:  СТОКИ В СКЛАДОВЕТЕ, СТОКИ В МАГАЗИНИТЕ, СТОКИ В РЕСТОРАНТИТЕ и т.н. Към него може да се разграничи конкретното местонахождение на стоките и съответната материална отговорност (склад №1 с отговорник Людмила Димова, магазин №2 с

 

 

отговорник Симона Николова, ресторант №6 с отговорник Златина Ченева и т.н.) – синтетичност от 3то ниво. От своя страна стоките в  конкретния търговски обект може да се разграничат на „хранителни” и „нехранителни” – 4то ниво на синт. И т.н. и т.н.

Така в с-ка СТОКИ ще се формират счет. С-ки с различна степен на обобщителност. И вс. Те ще бъдат със синтетичен характер, само че от различни нива.

 

Чрез синтетичните счетоводни сметки се получава информация за: груповото, колективното, общото в имуществото на предприятието.Тази информация е представена единствено по стойност.

Аналитичното отчитане се организира в спомагателните книги на предприятието. В тях аналитичните сметки се откриват и завеждат по начин, аналогичен на синтетичните. Особеното при тях е задължителното използване на натурални измерители.

С-ка СТОКИ

Партида Телевизор „Самсунг”

Счетоводна статия

Текст

Цена

Количество

Стойност

дата

 

 

приход

разход

остатък

дебит

кредит

остатък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Информацията получавана чрез аналитичните счет. с-ки характеризира: специфичното, частното, особенното, индивидуалното в даден елемент от имуществото на предприятието.

    Аналитичните счет. с-ки се откриват към дадена синтетична с-ка. Аналитичните с-ки не могат да съществуват без синтетичните, докато обратното е възможно.

    М/у аналитичните и синтетичните с-ки има връзка. Тя се изразява в това, че определен бой аналитични с-ки се обединяват от конкретна синтетична с-ка или обратно – всяка синтетична счет. с-ка може да се разложи на съответен брой аналитични с-ки.

По-нататък връзките м/у партидите към дадена синтетичната с-ка и самата синт. с-ка се реализират в следните насоки:

    по отношение на началните салда. Сборът на началните остатъци по партидите към дадена синтетична с-ка трябва да бъде равен на началното салдо на самата синтетична с-ка.

    по отношение на оборотите. Сборът на оборотите (дебитни и кредитни) по партидите към дадена синт. с-ка трябва да бъде равен на оборота (дебитен и кредитен) по самата синт. с-ка.

    по отношение на дебитните или кредитните сборове. Сумата от дебитните, кредитните сборове на партидите към дадена синт. с-ка, трябва да е равен на дебитния (кредитния) сбор на самата синт. с-ка;

    по отношение на крайните салда. Сборът от крайните остатъци по партидите към дадена синт. с-ка, трябва да бъде равен на крайното салдо по самата синт. с-ка.

    Не могат да се правят никакви записвания по аналитичните с-ки, без да се извърши това и по синтетичните и обратно.

 

3. Оборотни ведомости

 

1.  Оборотните ведомости са техническо средство за обобщаване и проверка на данните от системата на счетоводните сметки.

    оборотни ведомости за положението по синтетичните с-ки: графично оформени таблици, които се попълват с данни от главната книга на предприятието, в която синт. счет. с-ки трябва да бъдат приключени.

 

Оборотна ведомост за положението на синтетичните с-ки

Наименование

НС

обороти

Крайни салда

 

 

ДТ

КТ

ДТ

КТ

ДТ

КТ

….

….

……………..

…………….

……….

………

……..

……..

……..

…….

……

……

……

…....

……..

…….

 

сума

x1

у=у1

z=z1

При сборуване на пренесената от синтетичните с-ки информация в ОВ => да се получат 3 равни сборове (НС;Об.;Кр.С)

2.  Грешки в ОВ:  свеждат се до:

    неправилно записване на остатъците по счет. с-ки в началото на отчетния период;

    грешки при завеждането на сметките;

    технически грешки при сборуването и др.

 3. Шахматна оборотна ведомост: В основата на тази ОВ лежи групирането на ДОб. и КОб. по кореспондиращи с-ки. По редове на ОВ се посочват с-ките, които се дебитират, а в колоните с-ките, които се кредитират. При пресичане на редове и колони се получават клетки, в които се записват оборотите.

оборотни ведомости по аналитичните с-ки: таблици с определена форма,записванията по тях са аналогични на оборотните ведомости на синтетичните с-ки.

    ОВ на анал. с-ки  за обекти , който се отчитат само по стойност;

    ОВ на анал. с-ки за обекти, който имат натурално веществен характер.

▪ Сборът на началните салда по партидите на дадена синт. С-ка, трябва да бъде = на началното салдо по самата синт. с-ка;

▪ Сборът на оборотите (дебитни и кредитни) по партидите на дадена синт. с-ка, трябва да бъде = на оборота по самта синт. с-ка;

▪ Сборът от крайните остатъци по партидите към дадена синт. с-ка, трябва да бъде = на крайното салдо по самата синт. с-ка;

 

 

4. Счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне

 

 

Характер на грешките:

    неправилно определена кореспонденция м/у счет. с-ки при отразяване на дадена СО;

    → дублирани счетоводни записвания за една и съща СО;

    → несъставени счетоводни записи за извършени СО;

    → погрешно написани суми;

    → грешки в пресмятанията и др.

За отстраняване на грешки в счетоводството се използват 3 начина:

    корективен метод: изразява се чрез зачеркване на погрешно написаното с тънка линия, като под или над тази линия се написват верните данни. Поправката се заверява с подписа на лицето, което я е извършило.

    Този метод се използва тогава, когато счетоводните грешки не са свързани с кореспонденцията м/у счет. с-ки и са открити преди да е извършено обобщаване  на данните от счет. с-ки.

 

ДТ материали     200 лв.                                ДТ материали      300 лв. 200 лв.       

    КТ каса                          200 лв.                       КТ каса                         300 лв. 200 лв.

 Допълнителна счетоводна статия: Този метод се използва, когато е пропусната СО или когато кореспонденцията м/у счет. с-ки е еднаква, но записаната сумата е по-малка от действителната.

 

 ДТ материали     200 лв.                       1. ДТ материали     100 лв.                     2. ДТ материали     100 лв.          

      КТ каса                          200 лв.                КТ каса                          100 лв.                КТ каса                        100 лв.

    Стурнировъчни счет. статии: Използват се, когато има грешка в кореспонденцията м/у счет. с-ки и сумата е разнесена в главната и спомагателната книга на предприятието. Този метод се реализира по 2 начина:

    съставяне на оборотни счет. статии: при този метод участващите сметки са същите, но връзката м/у тях е обратна на тази в сгрешената счет. статия. Целта е да се направи записване с противоположен характер, за да анулира грешката. Използва се само в краен случай, когато грешките са открити след като счет. с-ки са приключени и предпричтието изготвя год. счет. отчет.

 

1. ДТ каса                      200 лв.                      2. ДТ материали       200 лв.                           2.1. ДТ материали       200 лв.                                 

         КТ материали                   200 лв.                  КТ каса                          200 лв.                            КТ каса                          200 лв.

                     Обратна                                                      ( за да нулира 1вата)                  действителна ( за да допълни 2рата)

    Създаване на сторнировъчни статии (пълни): Съставя се аналогична на сгрешената счет. статия, но с червен химикал или чрез заграждане с правоъгълник на сумата. Използва се тогава, когато имаме грешка в кореспонденцията на с-ките.

 

1. ДТ каса                      200 лв.                       2. ДТ каса                          200 лв.                      2.1. ДТ материали                 200 лв.

         КТ материали                   200 лв.                    КТ материали                      200 лв.                   КТ каса                                   200 лв.

 

1. ДТ материали       300 лв.                           2.  ДТ материали       300 лв.                           2.1. ДТ каса                      200 лв.

         КТ каса                          300 лв.                         КТ каса                          300 лв.                          КТ материали                   200 лв

    Съставяне на частични сторнировъчни статии: Тук счет. статия е правилно съставена (с вярна кореспонденция), но сумата на тази статия е по-голяма от действителната. Грешката се поправя като се състави счет. статия със същата кореспонденция, но с отрицателни суми само за разлика м/у сгрешената и действителната сума:

 

1.  ДТ материали       300 лв.                         2. ДТ материали       100 лв.

          КТ каса                          300 лв.                      КТ каса                          100 лв.

Счетоводство - Текущо счетоводно отчитане

Коментари