География

Обща структура на темите по география.

Обща структура на темите по география
(0 от 0 гласували)

ОБЩА СТРУКТУРА НА ТЕМИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ.

 

ИКОНОМИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

I.  Същнос и особености на геогравското положение.

     1.Оценка на физикогеогравското положение.

     2.Оценка на икономикогеогравското положение.

     3.Оценка на политикогеогравското (геополитическо) пологение.

    II. Мястото на България на световната карта.Отрегдане на геогравското пологение върху икономическото,политическото и културното развитие на България през отделните обществено-икономически формации.

   III. Икономикогеографска характеристика на политическите граници на България.

     1.Обща характеристика на политическите граница на България.

     2.Икономикогеогравска характеристика на северната и североизточната граница на България.

     3.Икономикогеографска характеристика на източната граница на България.

     4.Икономикогеограсфска характеристика на югната граница на България.

     5.Икономикогеографска характеристика на западната гранаца на България.

    IV. Измнение в теритириалния състав на България.

 

 

РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ

 

     I. Същност и значение на релефа.

    II. Геиологки строег и развитие на релефа.

    1.Основни етапи в геологоморфологичното развитие.

    2.Главни морфоструктори.

    а)Мизийска плоча.

    б)Балканиди.

    в)Крайщиди.

    г)Рило-Родобски масив.

  III. Сеизмичност на българските земи.

  IV. Съвременен релеф.

    1.Общи черти на съвремения релеф.

    2.Екзогенни процеси и форми на съвремения релеф.

   3.Антропогенноблияние върху съвремения релеф.

  V. Геоморфологични области.

  1.Дунавска равнина.

  2.Старопланинска област.

  3.Преходно планинско-котловинна област.

  4.Рило-Родобска област.

 

ИКОНОМИКОГЕОГРАВСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ

 

  I. Значение на полезните изкопаеми за националното стопанство.Развитие на геоложките проучвания.

  II. Количествена и качествена характеристика на основните видове полезни изкопаеми.

  1.Енергийни полезни изкопаеми.

  а)бъглища:

   -лигнитни;

   -кафяви;

   -черни;

   -антрацитни;

  б)нефт;

  в)природен газ;

  г)други енергийни ресурси.

  2.Рудни полезни изкопаеми:

  а)руди на черните метали:

   -желязна;

   -манганова;

   -хромова;

   б)руди на цветните метали:

   -медна;

   -оловно-цинкова;

   в)руди на редки,разсеяни и благородни метали.

   3.Нерудни полезни изкопаеми.

 III. Рационално използване и опазване на полезните изкопаеми.

 

КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ

 

   I. Значение и особености на климата.

  II. Климатични фактори.

   1.Географско положение.

   2.Слънчева радиация.

   3.Атмосферна циркулация.

   4.Релеф.

   5.Наличие на големи водни басейни.

   6.Антропогенна дийност.

 III. Климатични елементи-количественна и качественна характеристика.

   1.Температура на въздуха.

   2.Валежи.

   3.Ветрове.

   4.Други елементи.

 IV. Неблагоприятни климатични явления.

  V. Климатични особености-характеристика на стопанската оценка.

   1.Умереноконтинентална климатична област.

   2.Континентално-средиземноморска климатична област.

   3.Преходна климатична област.

   4.Черноморска климатична област.

   5.Планинска климатична област.

  VI. Стопанска оценка на климатичните ресурси.              

 

ИКОНОМИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ.

 

I.                   Значение и особености на природните ресурси.

II.                Фактори, оказващи вличние върху формирането на водите.

1.      Характеристика на основните фактори:

а) релеф;

б) геоложки строеж;

в) климат;

г) почвена покривка;

д) растителност;

е) антропогенна дейност.

               2. Характеристика и териториално разположение на водните ресурси в България. Баланс на водите.

III.             Реки.

1.      Речна мрежа.

2.      Речен вододел.

3.      Речен режим. Модул на оттока.

4.      Характеристика на по-големите речни басейни.

IV.              Езера.

1.      Крайморски.

2.      Крайречни.

3.      Високопланински.

4.      Карстови, тектонски и свлачищни.

5.      Язовири.

V.                 Подпочвени води.

1.      Грунтови води.

2.      Минерални води.

VI.              Рационално използване и опазване на водните ресурси в България.

 

ИКОНОМИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВИТЕ, РАСТИТЕЛНОСТТА И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ

 

I.                   Значение и особености на почвите.

II.                Фактори за формиране на почвите.

1.      Релеф.

2.      Геоложки строеж.

3.      Климат.

4.      Води.

5.      Антропогенна дейност.

III.             Почвени ресурси.

IV.              Типове почви в България – особености и териториално разпространение.

1.      Черноземни почви.

2.      Сиви горски почви.

3.      Канелени горски почви.

4.      Смолници.

5.      Кафяви горски почви.

6.      Планинско-ливадни почви.

7.      Алувиално-ливадни почви.

8.      Торфено-блатни почви

9.      Засолени почви.

V.                 Неблагоприятни явления в почвите.

VI.              Растителност.

VII.           Животински свят.

VIII.        Опазване и възпроизводство на почвите. Растителността и животинският свят в България.

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ.

 

I.                   Значение и особености.

II.                Възникване и формиране на българската народност и българската нация.

III.             Брой и нарастване на населението.

IV.              Естествено движение на населението.

1.      Раждаемост.

2.      Смъртност.

3.      Естествен прираст.

V.                 Миграционно движение на населението.

1.      Големи преселнически деижения на населението.

2.      Вътрешни миграции.

3.      Ежедневни трудови миграции.

VI.              Видове структури на населението.

VII.           Трудови ресурси.

1.      Формиране и състав на трудовите ресурси.

2.      Заетост на населението и трудовите ресурси.

VIII.        Териториално разпределение и географска гъстота на населението в България.

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ.

 

I.                   Значение и особености.

II.                Възникване и формиране на селищата в България.

1.      Фактори на възникване.

2.      Селищна мрежа.

III.             Видове класификация на селищата.

IV.              Същност на урбанизацията.

V.                 Урбанизирани територии.

VI.              Субурбанизация.

VII.           Основни тенденции в развитието на урбанизационните процеси.

 

 

Обща структура на темите по география.

Коментари