Европейският съюз (съкратено Евросъюз, ЕС) е уникална наднационална форма на държавно управление, обединяваща 27 европейски държави. Създаден с Договора за Европейския съюз (подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 година, в сила от 1 ноември 1993 година.) Европейският съюз играе важна роля в много области от ежедневието на европееца - от здравеопазване и икономическа политика до отбрана и външна политика. Значителна част от тях произтича от правомощията на Европейската икономическа общност (ЕИО), която Договорът за Европейския съюз преименува в Европейска общност (ЕО). Сред основните задачи на Европейската общност са осигуряването на стабилен общ европейски пазар, обединяваща единна политика в областта на граничния контрол, борбата с престъпността, земеделието, търговията, риболова, здравеопазването, външните работи, сигурността и други. Единната европейска парична единица евро (използвана в момента от 15 от 27-те страни членки) е в обращение от 2002 година.

 

Столица

Брюксел

Парламент

Страсбург (седалище)

Официални езици

23

Официални азбуки

латиница, кирилица, гръцка азбука

Работни езици

английски, френски, немски

Изпълнителна власт

- Европейски съвет

Председателство

Чехия

януари-юли 2009

Химн

“Ода на радостта” от Бетховен

Формиране
Като ЕИС
 - Подписан
 - Влязъл в сила

Като ЕС
 - Подписан
 - Влязал в сила


Договор от Рим
 - 25 март 1957
 - 1 януари 1958

Договор от Маастрихт
 - 7 февруари 1992
 - 1 ноември1993

 

 

На 13 октомври 2004 европейските лидери подписват договор за Европейска конституция. До този момент тя е ратифицирана от 13 страни-членки. Но след нейното отхвърляне на последователни референдуми във Франция и Холандия през пролетта на 2005 проектът е замразен. Бъдещето на конституцията все още остава неясно.В момента Европейският съюз има 27 държави-членки:

 

Година

Държава

1957

Белгия, Франция,  Западна Германия, Италия, Люксембург, Холандия (основателки)

1973

Дания, Ирландия, Обединено Кралство

1981

Гърция

1986

Португалия, Испания

1990

Източна Германия се обединява със Западна Германия и става част от ЕС

1995

Австрия, Финландия, Швеция

2004

Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия

2007

България, Румъния

В момента има три държави, които са получили статуса на официална страна кандидатка за членство в ЕС. Това са:

В рамките на Европейския съюз функционират четири институции, които имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения:

  • Европейски парламент- представлява европейските граждани
  • Европейска комисия - изпълнителната институция на ЕС
  • Съвет на Европейския съюз (или Съвет на министрите) - представлява правителствата на държавите-членки
  • Съд на Европейските общности - контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС, 

Институциите на съюза се намират в няколко града:

ЕС предлага редица предпоставки за развитие на икономиката в страните членки на съюза. Тези предпоставки включват: единен европейски пазар, без мита в страните членки на ЕС за другите страни от Евросъюза, свободна търговия на територията на целия Европейски съюз, свободен транспорт на информация, хора, стоки и капитали в рамките на Европейския съюз, гарантиране на демократичност и конкурентност в рамките на страните и качество на предлаганите продукти, отговарящи на строги критерии за качество. ЕС осигурява и икономическа помощ на изоставащите страни в ЕС като така се стимулира икономиката. За България в момента са отделени милиони евро по земеделските и структурните Еврофондове.

Официални езици на Европейския съюз

В Европейския съюз са приети 23 официални езика. Те са (по азбучен ред, изписвани на латиница): български, чешки, датски, немски, английски, естонски, финландски, ирландски, френски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, словашки, словенски, испански, шведски, холандски и румънски. Не всички документи, издавани от ЕС обаче се превеждат на всичките 23 езика.

 

 

 

Европейският съюз

Коментари