Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Промяната на реалния валутен курс се покрива с промяната на номиналния валутен курс когато?

  2. Сега официалният валутен курс в България се използва за?

  3. При паричен съвет държавата може да регулира пасива по платежния баланс като?

  4. Най-голям дял на валутния пазар в началото на ХХІ век се пада на?

  5. Европейският паричен съюз е?

  6. Плащането в брой срещу изнесена стока ще се отрази в?

  7. Европейският валутно-курсов механизъм – ІІ (ERM-II) включва изисквания?

  8. Фиксираният интервенционен валутен курс (pegged and adjustable) означава?

  9. Валутният режим в България може да се определи като?

  10. Дадена валута се котира на форуърдния пазар с премия когато?

Тест по международни финанси

Тест по международни финанси. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:53:25
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin