Пазарно търсене пазарно предлагане

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит. Тестът включва въпроси свързани с: Търсенето и предлагането като елемент на пазарния механизъм. 2. Същност на търсенето. 3. Фактори на търсенето. 4. Движение на кривата на търсене и изместване на кривата 5. Същност на предлагането. Индивидуално и пазарно предлагане 6. Фактори на предлагането. 7. Движение по кривата и преместване на кривата на предлагането

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пазарното търсене на дадена стока изразнва:
  2. Количеството от дадена стока, което нотребнтелите желаят и могат да закуият при дадена цена, се нарича:
  3. Според закона за търсенето:
  4. Намаляването на търсените количества от стоката при увеличаване на нейната цена се дължи на:
  5. Повишаването цената на една стока предизвика намаляване на търсените й количества, тъй като това повишава нейната относителна цена спрямо другите стоки. Тази зависимост е известна като:
  6. Кой от следните примери най-добре демонстрира „ефекта на дохода":
  7. Повишаването на цената увеличава и търсените количества от стоката при:
  8. Най-високата цена, която погребителите са готови да заплатят за дадена стока, се нарича:
  9. Индивидуалного търсене изразява:
  10. Пазарното търсене се получава като: