Материали 1-10 от 7

Особености на пазара на труда в България 23 стр.

Особености на пазара на труда в България

Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната сила и човешките ресурси, регулатор на заетостта и равновесието между търсенето и предлагането на труд. Затова той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението...
ndoe
22 3
Производителност на труда 7 стр.

Производителност на труда

Производителността на труда е показател, който характеризира качеството и плодотворността на работната сила. Под производително-ст на труда се разбира постигнатият полезен резултат от вложения труд, т.е. резултатността на труда...
gecata_maina
4 0
Преход от управление на персонала към управление на човешките ресурси 19 стр.

Преход от управление на персонала към управление на човешките ресурси

В днешните организации все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентноспособноста на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност... про
gecata_maina
1 0
Заплащане на труда в пазарни условия Работна заплата 7 стр.

Заплащане на труда в пазарни условия. Работна заплата

В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-продажба. Оттук следва и определението на работна заплата - цена на стоката работна сила, определена от пазара на труда...
nerven
7 1
Управление на човешки ресурси 5 стр.

Управление на човешки ресурси

Определение за УЧР – това е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
mOn
1 0
Мотивация на човешките ресурси теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за мениджмънта на бизнесорганизацията 11 стр.

Мотивация на човешките ресурси – теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за мениджмънта на бизнесорганизацията

Мотивация на човешките ресурси – теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за мениджмънта на бизнесорганизацията Мотивирането от гледна точка на фирмата Съвременното управление на човешките...
gecata_maina
15 0