Материали 1-10 от 22

Системен характер на езика 4 стр.

Системен характер на езика

С терминът "система" се определя вътрешно организирана съвкупност от взаимно свързани и взаимноопределени елементи, а със системна структура се определя схемата на взаимоотношенията между елементите на системата и тяхната вътрешна организация...
dannyboy
4 0
Сравнителна граматика на славянските езици 7 стр.

Сравнителна граматика на славянските езици

Езиковото и културното родство м/у слав. езици е предизвикало жив интерес в политическа и културна история на славяните. Осмисля се идеята за слав. ваимност,за близките връзки и отношения м/у отделните слав.народи, които добиват различни...
lubega
40 3