Материали 1-10 от 74

Данъчно облагане 12 стр.

Данъчно облагане

Важен компонент на всяка финансова система е данъчната система. Под данъчна система се разбира съвкупността от действащи данъци, организацията им (методите за изчисляването, събирането и конктрола им) и органите провеждащи данъчната политика...
silviQ
0 0
Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане 96 стр.

Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
rusev02
0 0
Обжалване на ревизионни актове издадени от органите на НАП 82 стр.

Обжалване на ревизионни актове, издадени от органите на НАП

В българската данъчна практика и производство органите по приходите могат да извършва проверки и ревизии, да установяват административни нарушения и да налага съответните наказания...
cblock
0 0
Същност и особености на косвените данъци 13 стр.

Същност и особености на косвените данъци

Наричат се косвени, защото се дължат на държавата от 3-то лице, за което всъщност са направени. Те се внасят в държавния бюджет от продавача, но в крайна сметка се оказва, че те се заплащат от купувача...
nerven
0 0
Местни данъци и такси 12 стр.

Местни данъци и такси

Данъчната система е твърде важна съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя може да бъде определена като съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация...
gecata_maina
0 0
Особености на данъчния контрол върху приходните и разходните величини 92 стр.

Особености на данъчния контрол върху приходните и разходните величини

Основна задача е да се определи и по какъв начин изградената система за данъчен контрол в Р България е ефективна и оказва влияние не само върху приходите в хазната (приходната функция), но и по отношение на направените разходи за подобен контрол...
cblock
0 0