Материали 11-20 от 16

Нематоди - червеи 6 стр.

Нематоди - червеи

Нематодите са билатерално-симетрични, трипластни животни. имат телесна празнина, която няма собствени стени. нарича се псевдоцьол и представлява остатък от първичната телесна празнина....
admin
23 0
Зоология на безгръбначните животни 12 стр.

Зоология на безгръбначните животни

Клас zoomastigophorea – характерно е отсъствието на хроматофори и стигми. Те са хетеротрофни организми с 1 или мн. на брой флагелуми. Повечето зоофлагелати са паразитни видове. Разредите към този клас са: choanoflagellida...
admin
64 9