Материали 1-10 от 2

Дълготрайни материални активи 48 стр.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайни материални активи - Част от нетекущите активи - Установими нефинансови ресурси с материално веществена форма и служат за осъществяване на определена дейност – производствена търговска и др. и се ползва за срок повече от една година.
borko88
4 0