Материали 1-10 от 3

Мотиви към проекта на данъчно - осигурителен процесуален кодекс 7 стр.

Мотиви към проекта на данъчно - осигурителен процесуален кодекс

С оглед подготовката за членство в Европейския съюз (ЕС) и в изпълнение на поетия ангажимент за стартирането на Националната агенция за приходите (НАП) по Проекта за реформа в администрацията по приходите....
ndoe
1 0