Материали 1-10 от 14

Измерване интензитета на слънчевата радиация 4 стр.

Измерване интензитета на слънчевата радиация

Пряката слънчева радиация, т.е. лъчистата енергия от Слънцето, идваща до земната повърхност под формата на успореден сноп лъчи, е основната част от притока на лъчиста енергия върху земната повърхност.
aronn
4 0
АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪККРИСТАЛНА СТРУКТУРАМЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ 20 стр.

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ.ПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪК.КРИСТАЛНА СТРУКТУРА.МЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ. ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ

Всяка пространствена микроструктура на която и да е метална сплав или композиция представлява един конгломерат, състоящ се от множество микроскопични частици (кристалити), запълващи определен обем от пространството и здраво свързани помежду си по контактн
aronn
5 0
Спектрофотометрично определяне на повърхностни вещества 10 стр.

Спектрофотометрично определяне на повърхностни вещества

Спектрофотометричният метод е обоснован от закона на Буге-Ламберт, който гласи, че слой от прозрачна, абсорбираща среда, винаги поглъща една и съща част от монохроматичната светлина, независимо от интензитета на падащата върху слоя светлина...
daniche90
0 0
Горене и дишане - прилики и разлики при тези два процеса 5 стр.

Горене и дишане - прилики и разлики при тези два процеса

Съдържа информация, за процесите на дишане и горене, разгледано е главно въздействието на кислорода и участието му в тези процеси. Видове горива, видове дишане и характеристики...
ndoe
7 0
Химична кинетика 44 стр.

Химична кинетика

Химична кинетика. Формална химична кинетика. Поведението на всяка химична система може да се разбере или предвиди, ако се познават съответните термодинамични закономерности. Възможността за осъществяване на една реакция в определена посока...
lubega
13 1
Химично равновесие Закон на Гулдберг и Вааге 29 стр.

Химично равновесие. Закон на Гулдберг и Вааге.

Една система се намира в химично равновесие, ако при дадени външни условия в нея не настъпват процеси, свързани с превръщане на веществото или енергията. Съществуват два подхода за изучаване на химичното равновесие....
daniche90
24 0