Материали 1-10 от 7

Съвременни изисквания и системи за квалификация и преквалификация на кадрите 10 стр.

Съвременни изисквания и системи за квалификация и преквалификация на кадрите

Управлението на човешките ресурси е част от управлението на организацията и е насочено към заетите в нея хора. За постигането на целите си, организацията разполага с и управлява различни по вид ресурси....
messi
0 0
Роля на ръководителя за устойчиви основи на организацията 7 стр.

Роля на ръководителя за устойчиви основи на организацията

Организацията е структура, която възниква в резултат на преднамерена договореност за обединяването на усилията на хора, които ще работят за постигането на определена цел...
messi
1 0
Управление на човешките ресурси Мотивация на персонала 11 стр.

Управление на човешките ресурси. Мотивация на персонала

Управлението на човешките ресурси в една организация е дейност, която обединява човешките ресурси с други ресурси – финансови,информационни, технологични, суровинни – за постигане на главните и крайни цели на организацията...
dannyboy
8 2
Промяна на ценностната система на българина и нейното отражение на работното му място и организационната култура 27 стр.

Промяна на ценностната система на българина и нейното отражение на работното му място и организационната култура

Какво означава понятието култура; Организационна култура – същност,определение; Нива на проявление на ОК; Елементи на ОК; Показатели, характеризиращи организационната култура; Видове ОК; Функции на ОК; Ценности и същност на ценностите...
loli
10 0
Управление на талантите 11 стр.

Управление на талантите

Безспорно едно от най-сериозните предизвикателства пред мениджърите днес е задържането на талантливите служители в компанията - онези ключови служители, които допринасят в най-голяма степен за реализиране на стратегията и....
mOn
27 4
Лидерство и управление на екипи 9 стр.

Лидерство и управление на екипи

Форми на проявление на лидерството Предпоставки за практическа реализация на лидерството Фактори, които влияят върху ефективността на лидерството Принципи за изграждане и методи за управление на екипа Психологически детерминанти при управлението на ек
admin
38 2