Материали 1-10 от 20

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права конституционно право на вяра в модерна България 66 стр.

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права (конституционно право на вяра) в модерна България

Целта на изследването е да се изведат проблемните области и нарушаването на конституционните права на религиозните (и малцинствените) общности в контекста на отношенията между държава и църква в България....
nerven
0 0
Научно-приложен статут на социалната работа Предмет и обект цел и задачи основни понятия и термини Теоретико-методологически основи на социалната работа Актуални аспекти на философията на социалната работа 11 стр.

Научно-приложен статут на социалната работа. Предмет и обект, цел и задачи, основни понятия и термини. Теоретико-методологически основи на социалната работа. Актуални аспекти на философията на социалната работа

В общ план може да споменем няколко думи като цяло за съвместната работа на теорията и практиката. Двете вървят неизменно ръка за ръка, резултатите които се отчитат са факти, това е актуален проблем в социалната работа....
dannyboy
0 0
Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции 28 стр.

Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции.

Същност на ръководството и лидерството. Типове лидери, типове ръководни стилове,Специфика на „ръководтсвото” и „лидерството” в социално-педагогическите организации.
PashPam
8 3
Групата в контекста на социалната работа като система за взаимна помощ 12 стр.

Групата в контекста на социалната работа като система за взаимна помощ

Нашата цивилизация е изградена върху опита на хората да работят заедно, да обединяват действията си и да променят средата около себе си. Важен е въпросът при какви условия се обединяват заинтересованите страни и как се търси съвместно решение...
messi
11 1
Организация и управление на социалната работа с деца 29 стр.

Организация и управление на социалната работа с деца

В курсовата работа са описани правата на детето, закрилата на детето, структурата на системата за социална работа с деца - органи и функции, принципите и мерките за закрила, както и предоставянето на помощи за подкрепа на детето и семейството...
nerven
14 2
Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето 11 стр.

Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. Закрила на детето е система от ...
ivan40
9 0
Управление на екипите 10 стр.

Управление на екипите

Кризисният център за деца, пострадали от насилие осигурява институционална закрила и защита на децата, пострадали от различни форми на насилие в семейството или извън семейната среда...
ndoe
6 0