Материали 1-10 от 5

Бюджет на неопределеност при пробонабиране 31 стр.

Бюджет на неопределеност при пробонабиране

Пробовземането е процес на селектиране на порция от материал по начин, който да позволява тази порция да бъде представителна или да дава информация за по-голямо количество от материала. ISO/IEC 17025: Това е процедурата съгласно, която част...
nerven
18 3
Проследяване на изменениeто на физикохимичните и микробиологичните показатели на твърдо сирене от европейски тип в процеса на зреене 44 стр.

Проследяване на изменениeто на физикохимичните и микробиологичните показатели на твърдо сирене от европейски тип в процеса на зреене

Млечнокиселите бактерии са голяма група мезофилни и термофилни микроорганизми, с пръчковидна или коковидна форма на мезофили и термофили. Широко са разпространени в природата главно в растителните и животинските продукти...
ivan40
18 0
Молекулен абсорбционен спектрален анализ маса 7 стр.

Молекулен абсорбционен спектрален анализ /маса/

В заключение може да се отбележи, че ас е метод за елементен анализ на много метали, тъй като резултатът не се влияе от съединението, в което е включен елементът. Методът е много чувствителен и селективен и намира все по- широко...
nerven
25 0